Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Babes publikoko etxebizitzen kontratuei oniritzia ematea

Erregimen orokorreko etxebizitzak alokatua

Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza bat alokatzeko eskakizunak

Oniritzia eskatzeko orriarekin batera, honako dokumentuak aurkeztu behar dira:

 • Orrialde guztiek sinatutako jatorrizko kontratu pribatua.
 • Errentarien nortasun-agirien kopia.
 • Errentariak Euskal Autonomia Erkidegoko udalen batean erroldaturik dauden egiaztagiria.
 • Egoera zibilaren erantzukizunpeko adierazpena. (Eskabidea elektronikoki eginez gero, ez da beharrezkoa izango aitorpen hori aurkeztea.)
 • Dibortziatuek eta bananduek, epaiaren eta hitzarmen arauemailearen kopia.
 • Errentarien PFEZaren aitorpenaren kopia.
 • Ordaindutakoaren araberakoa ez den sariren bat kobratzen dutenek, sariaren (pentsioaren, errenta salbuetsien, zergetatik salbuetsitako ordainen…) egiaztagiria.
 • Aitorpena egiteko betebeharrik ez dutenek,
  • Foru Ogasunak aitorpena aurkezteko betebeharrik ez dutela egiaztatzeko egindako agiria;
  • Gizarte Segurantzak lan-bizitzari buruz egindako agiria.
 • Azalpen guztiengatiko diru-sarrera gordin guztien egiaztagiriak:
  • 10T.
  • Langabezia.
  • Pentsioak.
 • Foru Ogasunak errentarien hiri-ondasunen titulartasunari buruz egindako egiaztagiria.

 • Adinduna izatea edo emantzipatu izana.
 • Etxebizitza bat behar izatea

Etxebizitza bat behar izatea 2012ko urriaren 15eko Aginduaren, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoaren, arabera.

 • Kontratuaren titular izatea

Ezkondu egin diren edo Izatezko Bikoteen Erregistroan izena eman duten bikoteetan, bi bikotekideek sinatu behar dute kontratua.

 • Erroldatuta egotea

Titular izango direnetako bat gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoko udalen batean erroldaturik egotea.

 • Diru-sarrera jakin batzuk izatea

9.000 eta 39.000 euro arteko urteko diru-sarrera haztatuak egiaztatzea.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar dutenei eta aurkeztu behar izan ez arren aurkeztu egiten dutenei dagokienez, dagozkion aitorpenetako zerga-oinarriak (orokorra eta aurrezkiena) hartuko dira kontuan, baita laneko irabaziei aplikatutako hobariak eta errenta salbuetsiak ere.

Euskal Autonomia Erkidegoan errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar ez dutenei dagokienez, berriz, honako diru-sarrerak hartuko dira kontuan:

 • Laneko irabaziengatiko eta langabezia-sariengatiko diru-sarrera gordinen % 95.
 • Pentsioengatiko, langabezia-sariengatiko, zergetatik salbuetsitako dietengatiko eta administrazio publikoen gizarteratze-errentengatiko diru-sarrera gordinen % 100.

Noizko diru-sarrerak hartuko dira kontuan?

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea amaitu ondoko eta etxebizitza alokatzeko kontratu pribatua sinatu edo kontratua oniritzia eskatzeko aurkeztu aurre-aurreko zerga-urteko diru-sarrerak. Kontratua oniritzia eskatzeko aurkeztu aurre-aurreko zerga-urteko diru-sarrerak hartzen badira kontuan, interesdunak eskatzen badu, azken hiru zerga-ekitaldietako batez bestekoa hartuko da kontuan.

Nola haztatuko dira diru-sarrerak?

Honakoak hartuko dira kontuan diru-sarrerak haztatzeko:

 • Diru-sarrerak, arestian adierazitakoarekin bat.
 • Etxebizitzan biziko den bizikidetza-unitateko kideen kopurua.
 • Gutxienez diru-sarreren % 20 irabazten duten bizikidetza-unitateko kideen kopurua.

Diru-sarrerak honako formula honen arabera haztatuko dira: DH = KD x N x A. Honela ulertu behar da formula:

 • DH da diru-sarrera haztatuen zenbatekoa.
 • KD dira kontuan hartu beharreko diru-sarrerak.
 • N da bizikidetza-unitateko kide kopuruaren araberako haztapen-koefizientea.
 • A da gutxienez diru-sarreren % 20 irabazten duten bizikidetza-unitateko kideen kopuruaren araberako haztapen-koefizientea.
 • Honako hauek dira urteko diru-sarrera haztatuak zehazteko aplikatu beharreko N eta A haztapen-koefizienteak:
N KOEFIZIENTEA A KOEFIZIENTEA
Kide 1 1,00 Kide 1 1,00
2 kide 0,95 2 kide 0,90
3 kide 0,90 3 kide edo gehiago 0,85
4 kide 0,85    
5 kide 0,75    
6 kide 0,65    
7 kide 0,55    
7 kide baino gehiago 0,50    

Zein da erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza bat alokatzeko urteko gehieneko errenta?

Hasiera batean, erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza bat alokatzeko urteko gehieneko errenta da etxebizitzak eta haiei atxikitako eranskinak saltzeko gehieneko prezioaren ehuneko bat. Ehunekoa zehazteko, etxebizitza alokatzen duen bizikidetza-unitatearen urteko diru-sarrera haztatuak hartuko dira kontuan, honako taularen arabera:

Bizikidetza-unitatearen urteko diru-sarrera haztatuak Azalera-eskubideko etxebizitza Jabetza osoko etxebizitza
3.000 eta 15.000 euro arteko diru-sarrerak % 2,50 % 2,27
15.001 eta 21.000 euro arteko diru-sarrerak % 3,20 % 2,91
21.001 eta 25.100 euro arteko diru-sarrerak % 4,00 % 3,64
25.101 eta 30.000 euro arteko diru-sarrerak % 4,70 % 4,27
30.001 eta 35.000 euro arteko diru-sarrerak % 5,20 % 4,73
35.000 eurotik gorako diru-sarrerak % 5,70 % 5,18

Nola berrikusiko da urteko errenta?

Etxebizitza alokatzeko kontratua edo haren luzapenak indarrean dauden bitartean –luzapenak bost urtekoak izan daitezke gehienez ere–, zenbat aldatzen den Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumoko prezioen indizea, hainbat eguneratuko da urteko errenta. Errenta eguneratzeko, urte arteko azken indize ofiziala hartuko da kontuan.

Babes publikoko etxebizitzen errentamendu-kontratuetan txertatu beharreko nahitaezko klausulak:

 • Transakzioaren xede den etxebizitza ekainaren 18ko 3/2015 Legean eta hori garatzen duten gainerako xedapenetan ezarritako babes publikoko etxebizitzen erregimenaren ondoriozko debekuei eta mugei lotuta dago, eta, horren ondorioz, erabilera-baldintzak behin betiko kalifikazioan adierazitakoak izango dira, eta errenta-prezioek ezin izango dituzte ezarritako mugak gainditu.
 • Errentatzailea behartuta dago kontratuaren ale bat (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Lurralde Ordezkaritzak behar bezala ikus-onetsia) errentariaren esku jartzera.
 • Errentatzailea behartuta dago etxebizitzaren giltzak hiru hilabeteko gehieneko epean ematera, kontratuaren egunetik aurrera kontatzen hasita.
 • Errentatzaileak konpromisoa hartu behar du etxebizitza ohiko bizileku iraunkor gisa erabiltzeko, eta sei hilabeteko epean okupatzeko, kontratuaren egunetik aurrera kontatzen hasita.
 • Etxebizitza ohiko bizileku iraunkor gisa ez erabiltzeak, normalean okupatu gabe edukitzeak edo bigarren bizileku izateko edo baimendu gabeko beste xede batzuetarako erabiltzeak egindako arau-hauste larri horri dagozkion diru-zigorrak ezartzea eragingo du nahitaez.