Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Esleipenak

Alokairuko babes ofizialeko etxebizitza berrien esleipena

Baremazio-irizpideak

Etxebizitzak esleitzeko, baremazio irizpide hauek aplikatuta lortutako puntuazio-ordenari jarraituko zaio, lehentasun-ordena honetan:

a) Diru-sarrerak.

10 puntu emango zaizkie 0 eta 10.097,01 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei, 9 puntu 10.097,01 eta 16.828,35 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei, 8 puntu 16.828,35 eta 28.047,25 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei eta 5 puntu 28.047,25 eta 43.753,71 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei.

b) Bizikidetza-unitateko kideen kopurua.

Bizikidetza-unitateko kideen kopurua sustapeneko etxebizitzek duten logela kopuruaren arabera puntuatuko da.

Logela bakarreko etxebizitzak: puntu 1 emango zaie 2 kide dituzten bizikidetza-unitateei, eta 0 puntu pertsona bakarreko bizikidetza-unitateei.

2 logelako etxebizitzak: 3 puntu emango zaizkie 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei, puntu 1 2 kide dituzten bizikidetza-unitateei eta 0 puntu pertsona bakarreko bizikidetza-unitateei.

3 edo 4 logelako etxebizitzak: 7 puntu emango zaizkie 6 kide edo gehiago dituzten bizikidetza-unitateei, 5 puntu 5 kide dituzten bizikidetza-unitateei, 3 puntu 4 kide dituzten bizikidetza-unitateei eta puntu 1 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei.

c) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko inskripzioaren antzinatasuna.

Puntu 1 emango da antzinatasun handiena duen bizikidetza-unitateko kidearen inskripzio-urte bakoitzeko (gehienez 7 puntu).

d) Etxebizitza-premia berezia.

4 puntu emango zaizkie etxebizitza-premia berezia duen kolektiboren bateko titularren bat duten espedienteei. Kolektibo bat baino gehiagoko kideei 4 puntu emango zaizkie talde bakoitzeko, eta gehienez 8 puntu.

Honako hauek hartzen dira etxebizitza-premia berezia duten eskatzailetzat edo bizikidetza-unitatetzat:

  • titularretako bat, gutxienez, kolektibo hauetako batekoa denean: guraso bakarreko familiak, genero-indarkeriaren biktimak, dibortziatuak edo legez bananduak edo bananduak, familia ugariak, maiatzaren 14ko 1/2013 Legearen (hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriei buruzkoa) 1. artikuluan aipatzen diren kolektibo bereziki kalteberak, okupatzen zuten etxebizitzatik kaleratze judiziala jasan dutenak eta 60 urtetik gorakoak.
  • bizikidetza-unitateko edozein kidek adimen- eta garapen-desgaitasuna edo gaixotasun mental batekin lotutako desgaitasuna egiaztatzen duenean.

Berdinketak antzinatasun handiena duen eskaeraren alde ebatziko dira eta, antzinatasun berean, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan sarrera-data zaharrena duenaren alde.

Etxebizitza-kupoak

Sustapen guztietan, berariaz kolektibo jakin bati zuzendutako araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokien sustapenetan izan ezik, etxebizitza-kupoak gordeko dira honako kolektibo hauen beharrei erantzuteko:

a) Abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 2. eranskineko A edo B letrekin kalifikatutako desgaitasuna duten pertsonak, edo eranskin horretako D eta H letren arteko 7 puntu edo gehiago batzen dituztenak (1971/1999 Errege Dekretua, desgaitasuna aitortu, aitortu eta kalifikatzeko prozedura arautzen duena) eta baita 888/2022 Errege Dekretuaren bidez (urriaren 18koa, desgaitasun-maila aitortzeko, deklaratzeko eta kalifikatzeko prozedura ezartzen duena) %25eko elbarritasuna agertu beharko da gutxienez.

b) 36 urtetik beherako pertsonak, titularretako bat, gutxienez, adin horretatik beherakoa duten bizikidetza-unitateak barne.

c) Etxebizitza bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren titularrak.

d) Etxebizitza-premia berezia duten pertsonak.

e) Gainerako eskatzaileak edo kupo orokorra.

Hainbat kolektibotako pertsonak edo bizikidetza-unitateak etxebizitza erreserbatu gehien dituen taldean sartuko dira.

Esleipena amaitu ondoren, itxaron-zerrenda bat egingo da, eta bertan parte hartuko dute etxebizitzarik lortu ez dutenek.

Hauek dira Etxebizitza Sailburuordetzak laster alokairurako egingo dituen esleipenak:


Alokairuko Etxebizitza Babestuen datozen esleipenak
Udalerria Etxebizitzak Erregimen
Irun 43 Zuzkidura bizitokiak
Orio 6 Zuzkidura bizitokiak
Azpeitia 48 Zuzkidura bizitokiak
Eibar 19 Zuzkidura bizitokiak
Eibar 43 Zuzkidura bizitokiak
Santurtzi 42 Etxebizitza sozialak
Bilbao-Arangoiti 55 Etxebizitza sozialak
Bilbao-Txurdinaga 72 Zuzkidura bizitokiak
Vitoria-Gasteiz 152 Babes ofizialeko etxebizitzak
Vitoria-Gasteiz 6 Zuzkidura bizitokiak
Vitoria-Gasteiz 166 Babes ofizialeko etxebizitzak
Amurrio 42 Etxebizitza sozialak
Zumarraga 42 Etxebizitza sozialak
Zumarraga 42 Babes ofizialeko etxebizitzak
Urretxu 42 Babes ofizialeko etxebizitzak
Orio 42 Babes ofizialeko etxebizitzak
Getxo 42 Babes ofizialeko etxebizitzak
Getxo 42 Babes ofizialeko etxebizitzak
Sestao 42 Babes ofizialeko etxebizitzak
Barakaldo 42 Babes ofizialeko etxebizitzak