Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua

Etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko finantza-neurriak

APUSTU ESTRATEGIKOA

Birgaitze-jarduera ikuspegi integral bat ezarrita bultzatzen du, epe ertain eta luzerako eredu jasangarriekin:

Energia-efizientzia hobetzearen eta energia-iturri berriztagarriak integratzearen aldeko apustua.

Eraikinen bizigarritasuna, irisgarritasuna, kontserbazioa, erabilera-segurtasuna eta digitalizazioa hobetzearen aldeko apustua.

Kontuan hartzen ditu Next Generation EU Batasunaren berreskuratze-tresna eta 2021-2027 aldirako Batasunaren urte anitzeko finantza-esparrua.

SINPLIFIKAZIOA

Arau bat bizitegi-eraikinei eragiten dieten programak jasotzeko, eta beste bat energia-eraginkortasunaren arloko programa espezifikoen osagarri, Next funtsen babesean. Next Funtsen programei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, sakatu hemen

HIRU OBRA MOTA

Partikularren obrak: eraikinen eta familia bakarreko etxebizitzen elementu pribatiboak

Erkidegoen obrak: elementu komunetako esku-hartzeak

Birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obrak eraikinetan

BERRIKUNTZA NAGUSIAK

Handitu egin dira laguntza publikoen zenbatekoak eta diru-sarreren mugak, pertsona gehiagorengana iristeko.

Irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntza-lerro berezi berria, 65 urtetik gorakoentzat eta/edo desgaitasuna dutenentzat, eta 12.000 € arteko urteko diru-sarrera haztatuak dituzten bizikidetza-unitateentzat.

Maileguen % 100 dago eskuragarri, eta edozein unetan xedatu ahal izango da, jarduketa babestua aitortzen duen administrazio-ebazpena jakinarazten denetik aurrera.

Jabeen erkidegoek maileguak eskatu ahal izango dituzte.

Birgaitze integratuko areetarako eta area degradatuetarako ezarritako finantza-neurrien araubidea Lehentasunezko Jarduketa Eremuetan (LJE) sartutako udalerrietan egiten direnei aplikatuko zaie. Onuren luzapenak zortzi urteko indarraldia izango du, agindua indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita.

2006ko araudiaren alderaketa - 2021eko araudia (PDF, 242.61 KB)

Obras particulares

Ejemplo 1: (rehabilitación aislada) una familia de cuatro miembros con ingresos de 24.000 € anuales ponderados, tendría una subvención del 60% del presupuesto protegible para la supresión de barreras arquitectónicas, adaptación de baños o sustitución de carpintería exterior Suponiendo que el presupuesto protegible de 5.000 € la ayuda asciende hasta los 3.000 €. Este incremento supone la que familia tendría que aportar 2.000 €.

Ejemplo 2: (rehabilitación integrada) siguiendo con el tipo de familia anterior (cuatro miembros con ingresos anuales de 24.000 € anuales ponderados), para la supresión de barreras arquitectónicas, adaptación de baños o sustitución de carpintería exterior, la subvención alcanza el 70% del presupuesto protegible. Suponiendo también un presupuesto protegible de 5.000 €, la ayuda asciende hasta los 3.5000@ (la familia aportaría 1.500 €).

Ejemplo 3: (rehabilitación integrada) un hogar con más de 3 miembros e ingresos inferiores a los 9.000 €, necesitan adaptar el baño o cambiar la carpintería exterior par una de coste total de 5.000€. La ayuda alcanza a 4.250 € por lo que la familia tendría que abonar únicamente 750 €.

 

Obras comunitarias (ayudas a la comunidad y particulares)

Ejemplo 1: Instalación de un ascensor en un portal de 10 viviendas. Presupuesto protegible aproximado 80.000 €. Ayuda a la comunidad (Rehabilitación Aislada): 30.000 €. Cada propietario recibe 3.000 € de ayuda y debe de abonar 5.000 €.

En el ejemplo, las unidades convivenciales con ingresos inferiores a 25.000 € recibirán una ayuda entre el 50% y el 40% de los 5.000€ restantes. Si se toma en consideración una familia de cuatro miembros y unos ingresos de 24.000 € ponderados anuales, la ayuda supondría el 40% de los 5.000 €, esto es, 2.000€ (en Rehabilitación Aislada). Por lo tanto, teniendo en cuenta las dos ayudas, esta familia tendría que realizar una aportación de 3.000 € de los 8.000 € que inicialmente correspondían, lo que supone una subvención de 5.000 €, el 62,5% de la cuota que le corresponde.

Ejemplo 2: Necesidad de rehabilitar fachada, balcones y tejado dictaminado por la ITE. Son obras que corresponde a la tipología de conservación, seguridad y habitabilidad (tipo1). La ayuda máxima a la comunidad se sitúa en el 40% del presupuesto protegible (rehabilitación aislada), con un máximo de 2.500 € por vivienda. Las unidades convivenciales que no superen los 25.000€ ponderados anuales pueden optar a ayudas individuales.
Una familia de 4 miembros con unos ingresos de 24.000 € ponderados obtendría una ayuda total de 3.660 €, lo que supone una cobertura del 61%.

Ejemplo 3: Rehabilitación de la fachada con mejora de la eficiencia energética (reducción de emisiones de CO2> 30%). La ayuda máxima se sitúa en el 40% del presupuesto protegible con un máximo de 50.000 € para actuación. Las unidades convivenciales que no superen los 25.000 € ponderados anuales pueden optar a ayudas individuales.

Obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente

Comparativa entre líneas 2 y 3

Comparativa de ayudas para la instalación de ascensor y fachada con la mejora de la eficiencia energética.

Para el cálculo de la ayuda individual se supone una unidad convivencial de 4 miembros y unos ingresos entres 15.001 € y 25.000 € ponderados anuales y unidad convivencial de 2 miembros con ingresos entre 15.001 € y 18.000 €.

Para el cálculo de la ayuda especial se supone una unidad convivencial de 2 miembros y unos ingresos entre 15.001 €y 18.000€ ponderados anuales. La ayuda es el 25% de la cantidad no cubierta con ayudas ordinarias.

Lokal bat etxebizitza bihurtu nahi dut. Jaso al dezaket programa honetako laguntzaren bat?

Jarduketak lokalak etxebizitza bihurtzeko birgaitzeko badira, betiere udal-ordenantza betetzen bada eta lokal bakoitzeko etxebizitza bakarra egiten bada, honakoa izango da laguntza, 1. lerroaren esparruan:

- Birgaitze integratuko eremuetan: Aurrekontu babesgarriaren % 25 (5.500 € gehienez).

- Birgaitze isolatuko eremuetan: Aurrekontu babesgarriaren % 20 (4.000 € gehienez).

Etxebizitza bat dugu jabekidetzan. Ba al dago kontuan hartu beharko genukeen zerbait?

Jabekidetza kasuei dagokienez, jabekide guztiak hartuko dira birgaitzearen titulartzat, eta, beraz, ezarritako betekizunak bete beharko dituzte. Horrez gain, bizikidetza-unitateko kidetzat hartuko dira diru-sarrera haztatua kalkulatzeko orduan, salbuespenetan izan ezik.

Nire etxebizitza Eusko Jaurlaritzaren alokairu-programaren batean sartu nahi badut, zer betekizun aplikatzen dira?

Onuradunak etxebizitza birgaitua Eusko Jaurlaritzaren alokairu-merkatuko bitartekaritza-programak sartu nahi badu gutxienez sei urtez, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez formalizatu beharko du, eta ASAP programan onartu behar dute finantza-neurriak eskuratzeko.

Halakoetan, gainera, dirulaguntza gehigarri bat ere gehituko da, aurrekontu babesgarriaren % 25ekoa (4.000 €, gehienez). Mailegu kualifikatuaren interes-tasa ere subsidiatu ahalko da, hala eskatzen bada, urteko % 1 efektibokoa izan dadin (0,99 nominala, hileroko epemugekin), maileguak irauten duen artean (tasa aldakorra, finkoa eta mistoa).

Azkenik, ez da aplikatuko birgaitzearen titularrek osatzen dituzten bizikidetza-unitateentzako diru-sarrera haztatuen betekizuna baldin eta birgaitutako etxebizitza hutsik dauden etxebizitzak erakartzeko Eusko Jaurlaritzaren programaren batean sartuko bada.

Ez naiz etxebizitzaren jabea, ba al dut laguntzak jasotzeko aukera?

Birgaitze-jarduketen titularra ez bada etxebizitzaren jabea, baina bertan bizi bada (errentaria, gozamenduna, etab.), jabearen baimena aurkeztu beharko da, bai eta jabearen eta onuradunaren arteko berariazko akordioa ere, birgaitze-obrak nork ordainduko dituen zehazten duena.

Ezingo da onuraduna izan eraikina tolerantzia-egintza soiltzat erabiltzen duena; hau da, eraikinaren gaineko titulu juridikorik egiaztatu ezin duen pertsona.

Eusko Jaurlaritzaren laguntzez gain, bestelako laguntzaren bat ere eska dezaket birgaitzerako?

Aurreikusitako finantza-lerroak bateragarriak dira elkarren artean, 2. eta 3. lerroetan erkidegoaren obretarako ezarritakoak izan ezik; horiek bateraezinak dira, irisgarritasuna sustatzeko dirulaguntzen lerro berezian izan ezik.

Era berean, beste edozein administraziotatik jaso daitekeen edozein dirulaguntzarekin bateragarriak dira, baldin eta besteak horiekin bateragarriak badira.

Bateragarriak izango dira baldin eta laguntza bateragarri guztien zenbateko osoak diruz lagundu daitezkeen jarduketen kostua gainditzen ez badu.

Birgaitu beharreko eraikuntzan zenbait elementu pribatiboren jabe diren pertsonek edo enpresek 1. lerroko neurriak baliatu ahalko dituzte, edo 2. lerroko neurri indibidualak, baina bati dagozkionak bakarrik.

Aitzitik, bateraezinak dira hauekin:

 • EEEk (Energiaren Euskal Erakundea) kudeatutako PREE programarekin.
 • EGEFek edo Europako beste egitura- eta inbertsio-funts batzuek batera finantzatutako beste edozein laguntza edo dirulaguntzarekin.

Zer egin behar dut EITak justifikatzeko?

Birgaitzeko laguntzak jaso ahal izateko, EITa 2. eta 3. lerroetan adierazitako moduetan egin behar da. Halakoetan, emandako dirulaguntza likidatu aurretik konponduta egon beharko dira EITan identifikatutako patologiak (berehalakoak, oso premiazkoak eta premiazkoak), eta erabilera- eta mantentze-plan bat eduki beharko da.

 • lerroko laguntzei dagokienez, EITak 1., 2., eta 3. motako esku-hartzeak eskatzen baditu, esku-hartze horiek dituzten obrak bakarrik izango dira babesgarriak.
 • lerroko laguntzei dagokienez, EITaren txostenak 1., 2. edo 3. graduko obrak jasotzen baditu, gabezia horiek konpontzeko obrak egin beharko dira esku-hartzean.

Horrez gain, eskaerak aurkezteko orduan, honako hau egin beharko da, 3. lerrokoak badira:

 • EITa EuskoRegiten erregistratu ondoren, ez da beharrezkoa izango dokumentu horiek aurkeztea, eta egiaztapena ofizioz egingo da.
 • Dagokien udal-erregistroan erregistratuta dauden EITen kasuan, erregistro horren egiaztagiria atxikiko da.
 • Irizpenean 1., 2. edo 3. mailako obrak egitea eskatzen bada, honako dokumentu hauetako bat ere aurkeztu beharko da:

- Eraikinen ikuskapen teknikoaren zuzentze-ziurtagiria: EITaren zuzenketa EuskoRegiten erregistratzen denean, ez da beharrezkoa izango dokumentu horiek aurkeztea eta egiaztapena ofizioz egingo da; EITen zuzenketak dagokien udal-erregistroetan erregistratuta badaude, erregistro horren egiaztagiria atxikiko da.

- Erkidego-batzarrak egindako akordioa, EITren irizpenaren 1., 2. eta 3. mailako obrak gauzatzeko konpromisoa adierazten duena.

Zer dira BIAk eta LJEak?

Birgaitze Integratuko Areak edo Area Degradatuak (BIA) dira arkitektura- edo hirigintza-balio nabarmenarengatik edo ondare urbanizatu eta eraikiaren degradazioarengatik arreta berezia behar duten hirialdeko eta baserrialdeko multzoak, alegia, babestuak, kontserbatuak edo hobetuak izateko herri-administrazioen arreta berezia behar dutenak. Horien zerrenda Etxebizitzak erosteko finantza-neurriei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2010eko urriaren 6ko Aginduaren II. eranskinean ageri da.

Inguru bat BIAtzat har dadin, gizartearen eta ekonomiaren zein hirigintzaren eta arkitekturaren honako degradazio-baldintza hauek bete behar dira:

 • a) Areako biztanleen errenta-mailek Euskal Autonomia Erkidegoko dagokion lurralde historikoaren batez besteko errentaren % 80tik beherakoak izan behar dute.
 • b) Areako biztanleen langabezia-tasa Euskal Autonomia Erkidegoko batezbestekoa baino handiagoa izan behar da.
 • c) Berriz urbanizatzeko obren zenbatekoak urbanizazioaren balioaren % 40 gainditu behar du.
 • d) Eraikina birgaitzeko obrek, eraikina egiturari eta eraikuntzari dagokienez egokia izateko eta gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzeko, eraikinaren balioaren % 25 gainditu behar dute, lursailaren balioa kenduta.

Lehentasunez Jarduteko Eremuak (LJE) Ezkerraldean, Meatzaldean, Enkarterrian eta Oiartzualdean dauden udalerriak dira, birgaitze- eta leheneratze-eremu berezitzat jotakoak. Horiei aplikatuko zaie denboraldi batez birgaitze integratuko lehentasunezko araubidea, inguru horietan egiten diren jarduketa babesgarrietarako. Onura hauen luzapenak zortzi urteko indarraldia izango du, agindua indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita.