Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua

Erkidegoaren obrak (2. lerroa)

 • Kontserbazio-, segurtasun- eta bizigarritasun-obrak: egitura egokitzea, fatxadak birgaitzea, kanpoko bizigarritasuna (terrazak eta balkoiak instalatzea, balkoiak zabaltzea eta luzatzea), estalkiak ordezkatzea, isolamendu akustikoa, suteetatik babesteko segurtasuna eta ataria eta eskailerak konpontzea.
 • Energia-efizientzia hobetzeko obrak: berotze- eta hozte-sistemak, aireztapena, energia elektrikoaren autokontsumoa, etxeko ur beroa, argiteria, inguratzaile termikoa, barruko airearen kalitatea, isolamendu termikoa, kanpoko arotzeria aldatzea, eraikin osoko terrazak eta balkoiak ixtea.

  Energia-eraginkortasunaren arloko jarduketetarako laguntzak Next Funtsen 3. programaren testuinguruan ebatziko dira, eta irizpide horiek aplikatuko dira baldintzei, diruz lagun daitezkeen kontzeptuei eta dokumentazioari dagokienez (energia-eraginkortasuneko jarduketetarako soilik). Informazio gehiago nahi izanez gero sakatu hemen

 • Hobekuntzak irisgarritasunean: igogailuak berritu edo berriak instalatzea, antolamendua moldatzea arkitektura-oztopoak ezabatzeko edo desgaitasun sentsorialak dituztenentzako egokitzeko, bide publikoetako sarbideak berritzea, ekipamenduak eta tresnak eta horien seinaleak berritzea.
 • Profesionalen soldatak, obrak gauzatzeko, laguntza teknikoko kontratuan jasoko direnak, eta, hala badagokio, obrak zehaztuko dituen Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa idazteari dagozkionak, baita etxaldeen administrazioari edo birgaitze-jardueren kudeaketa egiten duten profesionalen ordainsariak ere.
 • Etxaldeen administrazioari edo birgaitze-jardueren kudeaketa egiten duten profesionalei dagozkien ordainsariak.
 • Kontrata bidezko gauzatze-aurrekontua. Eskubideak, tasak eta birgaitzeagatik ordaindutako prezio publikoak.
 • BEZaren kostua, jasandakoa denean eta ezin denean jasanarazi.
 • Eraikinak hustea, fatxadak banatu edo eraistea edo barruko trenkadak berrantolatzea, baldin eta horren ondorioz etxebizitza-kopurua handitzen bada edo aurreko etxebizitza-erabilera aldatzen bada, eta jarduketen helburua ez bada BPEak egitea.
 • Eraikinaren elementu apaingarri eta edergarriak.

Lerro honetan, laguntza orokorrak eta laguntza partikularrak sartzen dira

LAGUNTZA OROKORRAK: birgaituko den eraikinaren (erabilera nagusitzat etxebizitzarena duena) jabe bakarrentzat, zeina izan baitaiteke pertsona fisikoa edo juridikoa, pribatu zein publikoa, ondasun-erkidego bat, etab.

LAGUNTZA INDIBIDUALAK: familia bakarreko etxebizitzaren edo birgaituko den eraikinaren elementu pribatiboaren jabe, errentari edo gozamendunarentzat edo horiek erabiltzeko eta aprobetxatzeko legitimatzen duten eskubide errealen edo bestelakoen titularra denarentzat, baldin eta bere ohiko etxebizitza edo etxebizitza iraunkorra bada. Parte hartu beharko dute, hala badagokie behintzat, erkidegoaren obrak ordaintzeko dagokien kuotaren bidez.

Erkidegoak, erkidego-elkarteak eta etxebizitza-kooperatibak Jabetza Horizontalaren Legeak xedatutakoaren arabera ordezkatuta egon beharko dira.

Eraikinak etxebizitza-erabilera izan behar du nagusiki (azalera osoaren % 70, gutxienez). Gainera, eskaera gauzatu baino lehen eraikinen ikuskapen teknikoa gaindituta izan beharko du.

Eraikinak, gutxienez, 20 urte izan beharko ditu, salbu eta bere segurtasunari eta egonkortasunari eragiten dioten kalterik badu, edo eskaerak arkitektura-oztopoak kentzeko badira, baldin eta etxebizitzetako bat, gutxienez, 65 urtetik gorako pertsona baten ohiko bizileku iraunkorra bada edo mugikortasun urria edo disfuntzio sentsoriala duen pertsona batena.

Obrak egiteko udal-lizentzia behar da.

Laguntza indibidualei dagokienez, bizikidetza-unitateak honako diru-sarrera haztatuak izan beharko ditu: 39.000 € gehienez, mailegu kualifikatuetarako, 25.000 € gehienez, dirulaguntzetarako eta interes-tasen subsidiaziorako. Diru-sarreren simulazioa.

Gutxieneko aurrekontu babesgarria 3.000 eurotik gorakoa izan behar du etxebizitza edo lokal bakoitzeko (irisgarritasun-obrak salbu; horiek ez dute gutxieneko mugarik).

Finantzaketan sartuko dira eraikineko etxebizitzekin eta lokalekin lotutako garaje eta trastelekuak.

Jarduketak 18 hilabeteko epean bukatu beharko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik.

Eraikinen jabe diren pertsonek edo erakundeek eskaera formalizatu aurretik egin beharko dute eraikinaren (EIT) ikuskapen teknikoa, dagokion udaleko sarrera-erregistroarekin, eraikinaren adina edozein dela ere.

Emandako diru-laguntza likidatu baino lehen, EITn identifikatutako patologia guztiak zuzendu izana egiaztatu beharko da, 1. (Berehalako), 2. (Oso premiazko) eta/edo 3. (Presako) mailekin, bai eta dagokion Erabilera eta Mantentze Plana izatea ere.

 • Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza: itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak eskainiko zaizkie erkidego, erkidego-elkarte eta etxebizitza-kooperatiba, jabe edo onuradun-izaera duten enpresa, erakunde edo elkarteei; dirulaguntzaren zenbatekoa aginduan ezarritakoaren arabera kalkulatuko da.

 • Etxebizitzen edo lokalen titularrek, laguntza horretaz gain, laguntza indibidualak ere jaso ahalko dituzte, eta laguntza horiek kalkulatuko dira erkidegoaren obren aurrekontu babesgarriaren arabera (laguntza orokorrak kenduta eta parte-hartze kuotari dagokion ehunekoa aplikatuta), aginduan ezarritako gehieneko ehunekoak eta zenbatekoak oinarri hartuta.

  Mailegu kualifikatuak: aurrekontu babesgarriaren % 100 izan daitezke, Eusko Jaurlaritzak edo beste administrazio batzuek eskainitako laguntzak kenduta.

 • Zerga-arintzea. Obra komunitarioak egiteagatik zerga-onurak jaso nahi dituzten elementu pribatiboen titularrek (2. lerroa) administrazio-ebazpen baieslea baliatu beharko dute, bai eta jabeen erkidegoaren alde egindako obra komunitarioaren ziurtagiria ere. Ez da banakako ebazpenik emango zerga-onuretarako.

Sakatu botoi honetan eskabide elektronikoa sartzeko.

Eskabide elektronikoa