Hasiera

Euskadi.eusen sartu

 
Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Informazio
 • Etxebizitzaren Gida Plana 2021-2023
 • Gaztelagun
 • Ezohiko neurriak
 • Puntu lila
 • W3C-WAI. Esteka hau leiho berri batean irekiko da

Betekizunak eta Dokumentazioa

A) Betekizun orokorrak

Zure eskabideari Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alta emateko, honako betekizunak bete behar dituzu:

 • Eskatzaileetako bat gutxienez adinduna edo emantzipatutako adingabea izatea.
 • Atzerritarra izanez gero, indarrean dagoen Egoitza Txartela edukitzea. Etxebizitza erosi nahi dutenek iraupen luzeko baimena beharko dute, eta etxebizitza alokatu nahi dutenek, nahikoa izango dute aldi baterako baimenarekin.
 • Etxebizitzaren etorkizuneko pertsona titularren bat Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren baten erroldatuta egotea.
 • Egiaztatu behar duzue, itxitako azken zerga-urtean, etxebizitzaren titular izango zareten pertsonen diru-sarrera haztatuak, gehienez ondokoak direla:
  ALOKAIRUA
  Gehieneko diru-sarrerak
  Sozialak - Araubide bereziko babes ofizialeko etxebizitzak 25.000 €
  Araubide orokorreko babes ofizialekoa etxebizitzak 39.000 €
  Zuzkidura bizitokiak 39.000 €
  BIZIGUNE 21.100 €
  ASAP 39.000 €

  EROSKETA
  Gutxieneko diru-sarrerak Gehieneko diru-sarrerak
  Sozialak - Araubide bereziko babes ofizialeko etxebizitzak 9.000 € 25.000 €
  Araubide orokorreko babes ofizialekoa etxebizitzak 9.000 € 39.000 €
  Babes ofizialeko etxebizitza tasatuak 12.000 € 50.000 €

  Diru-sarrera haztatuak arin eta erraz kalkulatzeko, eragiketa zuzenean honako kalkulagailuaren bidez egiteko aukera eskaini nahi dizugu; bertan, diru-sarreren, bizikidetza-unitateko pertsona-kopuruaren gaineko datuak eta bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona-kopuru horretatik diru-sarrerak zenbatek dakartzazuen adierazten duten datuak baino ez dituzu eman behar. Diru-sarreren simulazioa.
 • Bizikidetza-unitateko kideek ezingo duzue jabetzako, jabetza soileko, azalera-eskubideko edo usufruktuko etxebizitzarik izan, izena emateko eskabidea aurkeztu aurreko bi urteetan.

Eskatzaileak etxebizitza-premia izateko baldintzatik salbuetsita izango dira baldin eta honako egoeratako batean baleude:

 1. Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko azaroaren 30eko 317/2002 Dekretuan, edo ordezkatzen duen araudian, ezarritako gutxieneko bizigarritasun-baldintzak ez betetzea, eta martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoaren, 17.3 artikuluan ezarritako datak baino bost urte lehenago gutxienez eskuratua izatea.
  Arlo horretan eskumena duen teknikari baten txostenaren arabera eraikuntza-konponbideak onartzen ez dituzten hutsuneak bakarrik hartuko dira kontuan. Nolanahi ere, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzetako zerbitzu teknikoek aurkako txostenak eman ahalko dituzte, eta lotesleak izango dira horiek.
 2. Banantzeko edo dibortziatzeko edota izatezko bikoteak amaitzeko prozesu baten ostean, judizialki beste ezkontidearen familia-helbide gisa esleitua izatea.
 3. Gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz, hipoteka-betearazpena jaso ondoren hirugarren maila arteko odolkidetasunez edo kidetasunez ahaiderik ez diren pertsona bati epaiketa bidez edo notario bidez esleitua izatea.
 4. Indarreko araudian xedatutako irisgarritasun-baldintzak ez betetzea, titularrak 70 urtekoak edo gehiagokoak direnean.
 5. Bere azalera erabilgarria pertsona bakoitzeko 15 metro kuadro baino txikiagoa izatea.
 6. Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzekoan, jasotako sarbideei eta igogailuei buruzko xedapenak betetzen ez dituen eraikin batekoa izatea, betiere haren kideetako bat mugikortasun mugatu iraunkorra duen desgaitua bada.

Aurreko puntuetan aipatutako etxebizitzaren titulartasuna bateragarria da jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo gozamenean beste pertsona edo bizikidetza-unitate batzuen ohiko etxebizitza iraunkorra diren beste etxebizitza baten edo batzuen % 50 baino gutxiagoren titulartasunarekin; betiere, partaidetzen balio osoa 75.000 eurotik gorakoa ez bada.

Aurkeztu beharreko dokumentazioaren berri izan nahi baduzu, berton sakatu.

B) Mugikortasun urria edo adimen-ezintasuna duten pertsonak

Mugikortasun urria edo adimen-ezintasuna duzula egiaztatzen baduzu, betekizun orokorrak bete beharko dituzu, honako kasuetan izan ezik:

 • Baldin eta adimen-ezintasuna edo mugikortasun urria baduzu, ez duzu gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatu beharko alokairurako; erosketarako, 3.000 euro nahikoa izango da.
 • Mugikortasun urria baduzu etxebizitza premia izateko baldintzatik salbuetsita izango zara baldin eta zure etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoan badago, sarbideei eta igogailuei buruzko xedapenak betetzen ez dituen eraikin batean.

Aurkeztu beharreko dokumentazioaren berri izan nahi baduzu, berton sakatu.

C) Banandutako edo dibortziatutako pertsonak eta amaitutako izatezko bikoteak

Bananduta edo dibortziatuta bazaude edo amaitutako izatezko bikote bateko kide bazara, betekizun orokorrak bete beharko dituzu, baina etxebizitzarik ezaren gaineko betekizuna betetzen duzula ulertuko da, halaber:

 • Banantzeko edo dibortziatzeko edota izatezko bikoteak amaitzeko prozesu baten ostean, judizialki beste ezkontidearen familia-helbide gisa esleitua izan bada.

Aurkeztu beharreko dokumentazioaren berri izan nahi baduzu, berton sakatu.

D) 70 urteko edo hortik gorako pertsonak

70 urtekoa edo hortik gorakoa bazara, betekizun orokorrak bete beharko dituzu, baina etxebizitzarik ezaren gaineko betekizuna betetzen duzula ulertuko da, halaber:

 • Indarreko araudian xedatutako irisgarritasun-baldintzak betetzen ez dituen etxebizitza baten titularra bazara. Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egon behar da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioaren berri izan nahi baduzu, berton sakatu.

E) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak

Araudiak zure egoeran dauden emakumeentzako ezartzen dituen neurri positiboak aplikatu ahal izateko, genero-indarkeriaren biktima den emakumea zarela egiaztatu beharko duzu. Argibide gehiago nahi baduzu, sakatu hemen.

Izaera hori egiaztatzen baduzu, betekizun orokorrak bete beharko dituzu, honako kasuetan izan ezik:

 • Ez dituzu gutxieneko diru-sarrerak egiaztatu behar alokairuaren kasuan.
 • Salbuespen gisa, eta Sailaren aginduari jarraiki, etxebizitzarik ezaren gaineko betekizunetik salbuets dakizuke, alokairuan esleipendun izateko baino ez.

Aurkeztu beharreko dokumentazioaren berri izan nahi baduzu, berton sakatu.

A) Betekizun orokorrak egiaztatzeko dokumentazioa

IDENTIFIKAZIOA

 • Atzerritarren kasuan, bizikidetza-unitateko 14 urtetik gorakoen egoiliar-txartela, indarrean dagoena.
 • Europar Erkidegoko atzerritarren kasuan, Atzerritarren Erregistro Zentralean izena ematearen egiaztagiria, atzerritarren identitate zenbakia (AIZ) erakusten duena.
  • Seme-alaba adingaberik egonez gero Familia-liburuaren fotokopia.
  • Banantze edo dibortzio kasuetan, hitzarmen arauemailea, eta, hala behar denean, seme-alaba adingabeen zaintza frogatzen duen epaia.

EGOILIARTASUNA

Euskal elkarteetako pertsonak atzerrian Egoiliartasuna frogatzeko: Titulargairen bat atzerrian bizi diren euskal kolektiboetako kidea dela frogatzen duen agiria.

ETXEBIZITZA-PREMIA BALDINTZAREN SALBUESPENAK

 • 1go kasua: Etxebizitzak sarrera eta igogailuei buruzko arauak betetzen ez dituela eta hutsuneak eraikuntza-konponbideak onartzen ez dituztela frogatzen duen ziurtagiri teknikoa.
 • 2. kasua: Ebazpen judizialaren eta hitzarmen arauemailearen fotokopia.
 • 3. kasua: ohiko bizileku iraunkorra zen etxebizitza esleitzeko dokumentu judizialaren edo notarialaren kopia aurkeztuko da, baita etxebizitza hori hirugarren maila arteko odolkidetasunez edo kidetasunez ahaidetasunik ez duen pertsona bati esleitu zaiolako zinpeko adierazpena ere.
 • 4. kasua: Etxebizitzak irisgarritasun baldintzak betetzen ez dituela frogatzen duen ziurtagiri teknikoa.
 • 6. kasua: Etxebizitzak, eraikinak, edo biek, sarrera eta igogailuei buruzko arauak betetzen ez dituela frogatzen duen ziurtagiri teknikoa.
 • %50 edo gutxiagoko etxebizitzaren titulartasuna: Zinpeko aitorpena, etxebizitzako partaidetzaren balioak 75.000 euro gainditzen ez dituela dioena eta bertan egoitza duten pertsonen errolda-agiria.

DIRU-SARRERAK

Orohar, diru-sarrerak ez dira aurkeztu behar. Beharrezkoa izanez gero, eskatu egingo dira. Hala ere, ordaindutakoaren araberakoak ez diren prestazioak edota antzekoak (diru-laguntzak, bekak…) jasoko balira, dagozkien egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

Etxeko enplegatuak

Pertsona fisikoen errentaren gaineko aitorpena aurkeztera behartuta ez dauden etxeko enplegatuek lanari dagozkion diru-sarrerak egiaztatu beharko dituzte, babes ofizialeko etxebizitza bat eskuratzeko baldintza gisa; horretarako, PFEZren atxikipenei buruzko ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute. 10 T eredua joko da PFEZren ziurtagiri ofizialtzat eta atxikipenei buruzko ziurtagiri ofizialik ezean, honako hauek froga-balio bereko dokumentutzat hartuko dira:

 • a) Lan-kontratuaren kopia, non soldata zein den jasotzen baita, kontratu hori geroago idatziz egin edo formalizatu bada.
 • b) Soldaten sarrera edo ordainketa jasotzen duten banku-agirien kopia.
 • c) Soldaten ordainagirien (nominen) kopia, enplegu-emaileak sinatuta.
 • d) Enplegu-emailearen edo emaileen zinpeko aitorpena, soldaten kopuruari buruzkoa.

Horrez gain, kasu guztietan, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako lan-bizitzari buruzko txosten eguneratua aurkeztuko da.

B) Mugikortasun urria edo adimen-ezintasuna duten pertsonek aurkeztu beharreko dokumentazioa

  Betekizun orokorrak egiaztatzeko dokumentazioaz gainera:

MUGIKORTASUN URRIKO EZINTASUNA

Foru Aldundiak emandako mugikortasun urriko ezintasunaren baldintza eta izaera egiaztatzeko agiria; gurpil-aulkia, bastoi bi erabili beharra edo 7 eta 15 punturen bitartean izatea.

ADIMEN-EZINTASUNA

 • Araban edo Bizkaian erroldatuta egonez gero, Foru Aldundiak emandako ziurtagiri eta txostena; horiek adimen-ezintasuna egiaztatu beharko dute, abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren I. eranskinaren 15. eta/edo 16. kapituluetan ezarritakoaren arabera.
 • Gipuzkoan erroldatuta egonez gero, Foru Aldundiak emandako ebazpena; horrek adimen-ezintasunaren diagnostikoa jasotzen du, abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren I. eranskinaren 15. eta/edo 16. kapituluetan ezarritakoaren arabera.

C) Banandutako edo dibortziatutako pertsonak eta amaitutako izatezko bikoteak aurkeztu beharreko dokumentazioa

Betekizun orokorrak egiaztatzeko dokumentazioaz gainera:

 • Baldin eta seme-alaba adingaberik badago: bananduta edo dibortziatuta egonez gero, hitzarmen arautzailea, seme-alaba adingabeen zaintza justifikatzen duen epai judiziala, hala badagokio.
 • Baldin eta judizialki beste aldearen familia-helbide gisa izendatutako etxebizitzaren titularra bazara: ebazpen judizialaren eta hitzarmen arautzailearen fotokopia.

D) Etxebizitza baten titular diren 70 urteko edo gehiagoko pertsonak

Betekizun orokorrak egiaztatzeko dokumentazioaz gainera:

 • Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen eta aplika daitekeen araudiaren arabera irisgarritasun-baldintzak betetzen ez dituen etxebizitza baten titularra bazara.
 • Etxebizitzaren irisgarritasun-baldintzak betetzen ez dituela egiaztatzen duen agiria.

 E) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak

Betekizun orokorrak egiaztatzeko dokumentazioaz gainera:

 • Kasu guztietan: Dagokion inprimakia; Zuzenean – Herritarrentzako Zerbitzuan eskatu ahalko da.
 • Honako agirietako bat:
  • Genero-indarkeria egon dela egiaztatzen duen epai judiziala.
  • Biktimaren alde emandako babes-agindua.
  • Oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo espezializatuen gaineko txostena; bertan, genero-indarkeria egon dela egiaztatu beharko da. Txosten hori aginduan ezarritako ekintza positiborako neurriak aplikatzeko interesdunak egindako eskabidearen egunaren aurreko bi urteetan zehar egin behar izan da, eta, bertan, arretarako plan indibiduala jaso beharko da, eta erakunde informatzaileak egin beharko du; bertan, emakume horientzako laguntzak zehaztu beharko dira.
 • Baldin eta ezkondu edo izatezko bikote egin bazara:
  • Banantze- edo dibortzio-epaia edo Izatezko Bikoteen Erregistroan baja ematea.
  • Salbuespen gisa, nahikoa izango da banantze- edo dibortzio-demanda jarri dela egiaztatzea, epaiketa eskudunaren aurrean.
  • Lurralde Ordezkaritza egokiak bizikidetza-ziurtagiria aurkezteko eskatu ahalko du, egokitzat jotzen dituen kasuetan.
 • Baldin eta ezkondu edo izatezko bikote egin EZ bazara:
  • Errolda-agiria, ekintza positiborako neurriaren gaineko eskabidearen egunean; horren bidez, eskatzailearekin bizi diren edo erroldatuta dauden pertsonak egoera horretan daudela egiaztatu beharko da.
  • Lurralde Ordezkaritza egokiak bizikidetza-ziurtagiria aurkezteko eskatu ahalko du, egokitzat jotzen dituen kasuetan.

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana