Posta elektronikoa hau jaso duzu Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren newsletterrean harpidetu zarelako.
Baja eman newsletterrean

Newsletter
Astelehena, 2013ko Abendua 30a
06 zkia.

Berriak

Etxebizitza politikak egiteko herritarrek parte hartzeko ekimena

2013/12/30
   

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 2013-2016ko Etxebizitza Bideratzeko Plan berria egiten ari da. Horretarako, berriki bukatu den herritarrek parte hartzeko prozesu irekia, konprometitua eta arduratsua hasi zuen.

Eusko Jaurlaritzak Plan Zuzentzailearen zirriborroan planteatzen dituen proposamenak kontrastatzea eta Plan Zuzentzailean barne hartu ahal izango diren herritarren proposamen berriak identifikatzea ahalbidetu du prozesu horrek. Horretarako iritzi-foroak, neurri berriak proposatzeko kanala eta herritarren zein eragile adituen iritzia ezagutzeko hainbat inkesta ireki dira.

Eztabaidagai jarritako gai nagusiak honako hauek izan dira: Alokairuko etxebizitza berrien sustapena eta alokairuko etxebizitzak eskuratu ahal izateko sustapen-mekanismoak; etxebizitza eskuratzeko eredu berriak; etxebizitza-politikaren lehentasunezko kolektiboak zeintzuk diren zehaztea; etxebizitza hutsen kopurua murrizteko tresnak; etxebizitzen berritzea eta hiri-berroneratze eta hiri-berritze politikak; eta herritarrek etxebizitza-politiketan izan behar duten parte hartzea.

Parte hartzeko 14.483 elementu izan dira guztira, eta zehazki: 6.590 inkesta bete dira (herritarrek inkesten % 98,6 bete dute eta eragile adituek % 1,4); 7.824 proposamen jaso dira (horietako % 97,3 herritarrenak eta % 2,7 eragile adituenak). Horrez gain, prozesuak izan duen plataforman jasotako "Hitz egin eta parte hartu" ataleko foro irekien bidez zenbait iruzkin jaso dira,  "Eman ideia berriak" atalean zenbait post eta Irekia-n zenbait komentario. Online plataformak 7.400 bisita izan ditu; 5.759 bisitari eta 157.70 orrialde ikusita.

Lortutako emaitzak onak izan dira, parte-hartze handiari esker herritarrek ekarpen ugari egin dituztelako eta ekarpen horiek multzokatu eta aztertu ostean Etxebizitza Bideratzeko Plan berrian sartu direlako.

 


2012ko higiezinen merkatua laburbilduz

2013/12/30
 

EAEko etxebizitzaren merkatuaren adierazle nagusiak jasotzen dituen sintesi-txostena egiten du urtero.Behatokiak. Ondoren, intereseko zenbait datu aurkezten dira:

Etxebizitza-eskaintza EAEn: etxebizitza bukatuen kopurua murriztu da (EB)

• 2012an 8.952 etxebizitza bukatu ziren guztira, hau da, 2011n baino % 24,1 gutxiago. 
• Bai etxebizitza babestuak bai etxebizitza berri libreak asko murriztu dira 2012an (-% 29,9 lehenengoen kasuan eta -% 18,7 bigarrenean).
• Estatuan, etxebizitza bukatuen kopuruaren jaitsierak (-% 25,6) EAEn izandakoaren antzeko maila erdietsi du (-% 24,1). Kasu honetan, etxebizitza libre berriak (-% 33,8) babestutakoak (-% 8,3) baino bilakaera negatiboagoa izan du.

 

Etxebizitza-premia eta -eskaria EAEn: ia 85.000 eskabide Etxebiden 

• 84.780 eskabide jaso dira Etxebiden 2012an: gehienak banakako eskabideak dira (57.264) eta, neurri txikiagoan, familia-unitateenak (27.516).
• Alokairuko etxebizitza babestuaren eskaera eskabide guztien % 43,6 da; jabetzako eskaera, ordea, % 21,6 da. 
• Gora doan alokairuko eskariaren nagusitasuna ikus daiteke: eskabideak bikoiztu dira ia 4 urtetan (2008an eskabide horien pisu erlatiboa % 23,4 zen).
• Etxebideko eskabideei dagokien diru-sarreren maila 16.476 €-koa da,batez beste.

Higiezinen merkatuaren jarduera 

• EAEn gauzatutako salerosketen kopurua %17,2 murriztu da, urteko 15.000 eskualdaketen mailaren azpitik utzi arte. Nolanahi ere, gutxiagotze horren intentsitatea 2011n antzemandakoaren azpitik dago (% 22,4). 

• EAEn 2012an gauzatutako salerosketen gutxiagotzerako joera, etxebizitzen hiru tipologia nagusietan eman da; nolanahi ere, desberdintasunak daude gutxiagotze horren intentsitatean:

o Gutxiagotze handiena etxebizitza erabilien salerosketei dagokie (-% 22,5 2011rekiko).

o Etxebizitza berri librearen merkatuaren jarduera murriztu da (-% 13,0).

o Etxebizitza babestuen salerosketak dira aztertutako hiru tipologietatik jaitsiera txikiena izan dutenak (-% 8,9)

• Etxebizitza libre berriaren prezioa % 4,4 jaitsi da EAEn, 2.541 €/m2-etan kokatuz. Etxebizitza erabiliaren prezioak, berriz, murrizketa txikiagoa izan du (-% 1,5), 2.484,4 €/m2-ko batez besteko balioa erdietsiz.

Etxebizitzak birgaitzea, beharrezko inbertsio-ahalegina

• EAEko etxebizitza eta eraikuntza-parkearen egoeraren egungo argazkiak (adibidez, % 36,4k ez du igogailurik eta % 58,4k irisgarritasun arazoak dituzte) agerian jartzen du Eusko Jaurlaritzak EAEko etxebizitzak birgaitzeko programak laguntzen jarraitzea garrantzitsua dela. 

• Ekonomia eta aurrekontu-testuingurua zaila bada ere, 2012an 16,7 milioi euroko laguntzak eman zaizkie 15.797 onuradunei, horien artean etxebizitzen jabeei eta EAEko jabekideen erkidegoei. (2011n emandako diru-laguntzen kopuru ekonomikoa gaindituz, +% 6,3). Gainera, onuradunen kopuruak txikiagotze arina jasan du.

Hipoteka-bidezko finantzazioa
• 2012an hipoteka-jarduerak jaisten jarraitu du EAEn, etxebizitzaren erosketari loturiko hipoteka-maileguen formalizazioa % 26,2 gutxiagotuz, hipotekak guztira 17.033 izan arte.

• Hipoteka-jardueraren jaitsiera handiagoa izan da Bizkaian (% 38,1), Gipuzkoan eta Araban baino (-% 14,8 eta -% 17,2). 

• Hipoteka bakoitzeko batez besteko zenbatekoa jaisten -% 8,9da: 143.000 eurotik 2011n 130.000 eurotara 2012an. 

• Euskal familien finantza-ahalegina gutxitu egin da 2012ko azkeneko hiruhilekoan aurreko urteko aldi berarekiko. Dena den, 2012. urtearen bukaeran EAEn hipoteka-kuota eta soldaten kostuaren arteko erlazioa % 32,1ean kokatzen da, Estatu mailan adierazle honek duen balioaren 2,8 puntutik gainetik.

• Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren estatistikaren datuen arabera, 2012an EAEn gertatutako exekuzioak 1.061 baino gehiago izan dira, hau da, 2011ko 1.174 exekuzioekiko % 9,6 gutxiago. Etxebizitza politika Europan

2013/12/30
   

Behatokiak aurkezten duen txosten honen helburua zera da: 2014-2020 programazio-aldi berrirako EBren politikaren ikuspegi eguneratua aurkeztea. Zehatzago, Europako estatu eta eskualdeetako politika publikoak ezartzeko funtsezkoak izango diren finantzaketa- eta aurrekontu-alderdiei erreparatuko zaie nagusiki.

Txostenaren interesa, hein handi batean, egiten den uneari lotuta dago; izan ere, kudeaketa-agintariek 2014-2020 aldirako programa operatiboak eta aurretiko ebaluazioak prestatzen ari diren unean dator, eta horien emaitzek zehaztuko dituzte zer jarduera-eremutara eta zer proiektutara bideratuko diren finantza-baliabideak.

programa berritzaileak diseinatzea lortuko duten eragileentzat zabaltzen den finantzaketa-aukera nabarmentzen du txostenak; betiere, diseinu horren abiapuntua auzo, hiri eta eskualdeetako beharrei erantzun eraginkorra eskainiko dien ikuspegi integratua izango da.

Programa horiek hainbat jarduera eta bestelako programak uztar ditzakete, hau da, etxebizitzetan energia-eraginkortasuna hobetuz eraikinak birgaitzeko eta hiriak berroneratzeko jarduerekin batera gizarte-bazterketaren aurkako programak eta enplegua sustatzekoak (eraikinak birgaitzeko sektorean, esaterako)

 

Intereseko bestelako argitalpenak


Erregistro-estatistikaren txostena 20123: 12.155 etxebizitza salerosketa Euskadin (% 45 etxebizitza erabilia). 

Erregistro-estatistikaren 2012ko adierazle nagusiak jasotzen dituen txostena egin du Behatokiak. Etxebizitzen salerosketen eta etxebizitza berriek eta erabiliek EAEn duten prezioaren emaitzak aurkezten ditu, Lurralde Historiko bakoitzaren egoera alderatuz, eta 2012ko lau hiruhilekotako bilakaeraren azterketa laburra egiten du. Baita, hipoteka-jarduera eta etxebizitzaren hipotekaren ez ordaintzeak jasotzen ditu ere.
Estatistikaren arabera, salerosketa kopurua handiagoa da EAEko udalerrietan hiriburuetan baino.

• Salerosketak etxebizitza-parke osoaren ‰ 12,4 dira.

• Salerosketen portzentajeak izugarri gora egin du Bizkaian (‰ 18,6) eta bereziki Bilbon (‰ 22,8).

Adierazgarria da ere portzentaje hori Gasteizen kasuan (‰ 19) eta Gipuzkoako gainerako udalerrien kasuan (‰ 20).

Hasi eta amaitutako etxebizitzak. 2013ko hirugarren hiruhilekoko datuak

EAEn hasi eta amaitutako etxebizitzei buruzko informazio gaurkotua Behatokiaren webgunean. Gaingiroki, datuek ondorengo egoera islatzen dute 2013ko hirugarren hiruhilekoan:

Amaitutako etxebizitzak

• 1.005 etxebizitza babestu bukatuak, eta Lurralde Historikoen araberako antzeko banaketarekin.

• 2.229 etxebizitza libre bukatuak; kopurua handiagoa da Bizkaian eta Gipuzkoan.

• Ekimen publikoak bukatutako babestutako etxebizitzak 234 izan dira.

Hasitako etxebizitzak

• 1.167 BOE etxebizitza hasiak, % 66 Bizkaian.

• Guztira 95 etxebizitza hasi dira, guztiak Bizkaian, eta

• 258 etxebizitza tasatu autonomikoak.

2012ko Erregistro Estatistikaren Txostena 2013an hasitako eta bukatutako etxebizitzak
   

Etxebizitza eta lurzoruaren alorrean jarduketa babestuen finantziazioari buruzko estatistika gaurkotua. 

Behatokiak estatistika argitaratzen du etxebizitzak eta lokalak erosteko, sustatzeko eta birgaitzeko Eusko Jaurlaritzak emandako mailegu eta diru-laguntzak ezagutzeko asmoz.

2013ko hirugarren hiruhilekoan estatistikak erakusten du onartutako diru-laguntzen eskaera kopurua 12.988 direla, eta diru-laguntza 10,3 milioi eurokoa izan da. Bestalde, 359 mailegu onartu dira 2013ko hirugarren hiruhileko arte, nagusiki etxebizitzetara bideratutako 52,4 milioi euro suposatuz.

Etxebizitza Politikan berritasunak EAEn 2013

Txosten honek xehetasunez deskribatzen ditu EAEn eta Estatu osoan etxebizitza-politikaren alorrean 2012tik eta gaur egun arte izan diren berrikuntza nagusiak.

EAEn azpimarra daitezkeen berritasunen artean aipagarriak dira etxebizitza babestua eskuratzeko funtzionamendu-arau berriak ezarri izana, utzarazpenek eragindako pertsonak tratatu eta laguntzeari buruzkoak eta eraikinak birgaitzeko eta hiriak berroneratu eta berritzeko politikei emandako bultzada.

Bereziki nabarmendu behar da Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroaren eta eskatzaileen hautaketa eta esleipenak egiteko prozeduren araudi berria. Horren ondorioz, etxebizitza babestuaren eskariaren tipologia argitu egiten da; besteak beste, izena ematen den unean bertan, eskatzaileek etxebizitza babestua erosi ala alokatu egin nahi duten argitu beharko dute.

Etxebizitza eta luzoruaren alorrean jarduketa babestuen finantziazioa. 2013ko 3. hiruhilekoa 2013ko etxebizitza politikak estatu mailan


Intereseko loturakDatozen jarduerak eta argitalpenak


 • Etxebizitzako Plan Zuzentzailea 2013-2016.
 • Etxebizitza politiken ebaluazio txostena 2012.
 • Etxebizitzen Beharrei eta Eskariari buruzko Inkesta.
 • 2013ko Etxebizitza hutsei buruzko estatistika.
 • Eskaintza immobiliarioa 4. hiruilekoa.
 • 2013ko Eraikuntzari eta etxebizitzari buruzko estatistika.
 
Haisera

Recibes este correo electrónico porque te suscribiste al newsletter del Observatorio Vasco de la Vivienda

Darme de baja del newsletter
Newsletter
Lunes, 30 de Diciembre de 2013
nº 06

Novedades

Una iniciativa de Participación Ciudadana para la elaboración de las políticas de Vivienda

30/12/2013
   

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco está elaborando el nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016. Con este motivo, inició un proceso de participación ciudadana abierto, comprometido y responsable, que ha finalizado recientemente. 

Este proceso ha permitido contrastar las propuestas que el Gobierno Vasco ha planteando en el borrador de Plan Director, e identificar nuevas propuestas ciudadanas que puedan incorporarse al mismo. Para ello, se han abierto foros de opinión, un canal para realizar propuestas de nuevas medidas y encuestas para conocer la opinión de la ciudadanía y de los agentes expertos.

Los temas prioritarios objeto de debate han sido: la promoción de la vivienda nueva en alquiler y los mecanismos de incentivación para favorecer el acceso al alquiler; los nuevos modelos de acceso a la vivienda; la determinación de los colectivos prioritarios de la política de vivienda; los instrumentos para disminuir el número de viviendas deshabitadas; la rehabilitación de vivienda y las políticas de regeneración y renovación urbanas; y la participación ciudadana en las políticas de vivienda.

En total ha habido 14.483 elementos de participación, y concretamente: 6.590 encuestas cumplimentadas (98,6% por parte de la ciudadanía y 1,4% por los agentes expertos); 7.824 propuestas recibidas (97,3% de la ciudadanía y 2,7% de los agentes expertos); Además se han recibido comentarios en los foros abiertos de la sección "Comenta y Participa" de la plataforma específica del proceso, posts en el apartado "Sugiere Nuevas Ideas" y comentarios en Irekia. La plataforma específica on-line ha recibido 7.400 visitas; 5.759 visitantes y 15.770 páginas vistas. Los resultados obtenidos han sido prometedores, ya que la elevada participación se ha traducido además en un gran número de contribuciones ciudadanas que, tras ser agrupadas y analizadas, han pasado a formar parte del nuevo Plan Director.

 


El mercado inmobiliario 2012 en resumen

30/12/2013
 

Anualmente el Observatorio elabora un informe con una síntesis de los principales indicadores del mercado de la vivienda en la CAPV. A continuación se presentan algunos datos de interés.

La oferta de vivienda en la CAPV: se reduce el número de viviendas terminadas (VT)

• En 2012 se terminaron 8.952 viviendas, un 24,1% menos en relación a 2011. 

• Tanto viviendas protegidas como viviendas libres nuevas han experimentado una fuerte reducción en 2012 (-29,9% en el primer caso y -18,7% en el segundo). 

• La tasa de decremento del número de viviendas terminadas (VT) en el Estado (-25,6%) alcanza un nivel similar al de la CAPV (-24,1%). En este caso, ha sido la vivienda libre nueva la que ha evolucionado de forma más negativa (-33,8%) que la vivienda protegida (-8,3%).

Las necesidades y demanda de vivienda en 2012: casi 85.000 solicitudes en Etxebide

• El número de solicitudes inscritas en Etxebide en 2012 ha sido de 84.780: sobre todo solicitudes individuales (57.264) y en menor medida solicitudes asociadas a unidades familiares (27.516).

• La demanda protegida en alquiler alcanza el 43,6% del total de solicitudes y la demanda en propiedad el 21,6%.

• Se observa un creciente predominio de la demanda en alquiler: las solicitudes se han duplicado en apenas 4 años (en 2008 el peso relativo de estas solicitudes era del 23,4%).

• El nivel de los ingresos correspondientes a las solicitudes en Etxebide se sitúa en los 16.476 euros como promedio.

La actividad del mercado inmobiliario

• Reducción del 17,2% en el número de compraventas formalizadas en la CAE, hasta situar esta magnitud por debajo del nivel de 15.000 transmisiones anuales. En todo caso, la intensidad del decremento es inferior a la observada en 2011 (22,4%). 

• La tendencia a la disminución de las compraventas formalizadas es común a las tres grandes tipologías de vivienda siendo, en todo caso, diferente la intensidad de esta disminución:
o El mayor decremento corresponde a las compraventas de vivienda usada (-22,5% en relación a 2011).
o Se reduce la actividad del mercado de la vivienda nueva libre (- 13,0%)
o Las compraventas de vivienda protegida han experimentado la menor reducción de las tres tipologías estudiadas (-8,9%).

• El precio de la vivienda nueva libre se ha reducido un 4,4% en la CAE hasta situarse en 2.541 €/m2. El precio de la vivienda usada ha experimentado una reducción de menor magnitud (-1,5%), alcanzando un valor medio de 2.484,4 €/m2.

 

La rehabilitación de vivienda, un esfuerzo inversor necesario

• El retrato actual del estado del parque de viviendas y edificios de la CAPV (por ejemplo, un 36,4% no dispone de ascensor y un 58,4% presenta problemas de accesibilidad) confirma la importancia de seguir apoyando desde el Gobierno Vasco programas para la rehabilitación.

• A pesar del difícil contexto económico y presupuestario en 2012 se han concedido 16,7 millones de euros en ayudas a 15.797 beneficiarios entre propietarios de viviendas y comunidades de propietarios (supera el volumen de ayudas concedidas en 2011 en un +6,3%). Se registra además, una leve reducción del número de perceptores.

La financiación hipotecaria 
• La actividad hipotecaria en la CAPV ha continuado disminuyendo en 2012, reduciéndose el número de hipotecas formalizadas asociadas a la compra de vivienda en un 26,2%, hasta situarse en un total de 17.033 hipotecas.

• La caída de la actividad hipotecaria ha resultado más intensa en Bizkaia (-38,1%) que en Gipuzkoa (-14,8%) y Araba (-17,2%). 

• Se advierte una disminución del 8,9% del importe medio por hipoteca: 143.000€ en 2011 y 130.000€ en 2012. 

• El esfuerzo financiero de los hogares vascos se ha reducido en el último trimestre de 2012 en relación al mismo período de 2011. En todo caso, la relación entre la cuota hipotecaria y el coste salarial se sitúa en el 32,1% en la CAPV a finales de 2012, 2,8 puntos por encima del mismo indicador en el conjunto del Estado.

• Según datos de la estadística del Consejo General del Poder Judicial se han sido contabilizado más de 1.061 ejecuciones en la CAPV en 2012, un 9,6% menos que en 2011 (1.174 ejecuciones). 

 La política de vivienda en Europa

30/12/2013
   

El Observatorio presenta en este Informe una panorámica actualizada de la política de la UE para el nuevo período de programación 2014-2020, centrando la mirada en los aspectos financieros y presupuestarios que van a resultar clave para la implementación de las políticas públicas de los Estados y regiones europeas.

El interés de este informe se asocia, en gran medida, al momento en el que se realiza, ya que coincide con la fase en la que las autoridades de gestión están diseñando los Programas Operativos para 2014-2020, así como las evaluaciones ex ante que van a facilitar las reasignaciones financieras entre ámbitos de actuación y proyectos elegibles.

Permite poner de relieve la oportunidad de financiación que se abre para los actores que logren diseñar programas innovadores desde un enfoque integrado que ofrezca una respuesta eficaz a las necesidades de barrios, ciudades y regiones.

Estos programas podrían combinar actuaciones en materia de rehabilitación y regeneración urbana a través de la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas, junto con programas de lucha contra la exclusión social y fomento del empleo en ámbitos como la rehabilitación.

 

 

Otras publicaciones de interés


Informe de la Estadística registral 2012: 12.155 compraventas de vivienda en Euskadi (45% vivienda usada).

El Observatorio ha elaborado un Informe con los principales indicadores de la estadística registral relativos a 2012. Presenta los resultados en relación a la compraventa de vivienda y el precio de la vivienda nueva y usada en la CAPV, comparando la situación de cada Territorio Histórico, con un breve análisis de la evolución en los cuatro trimestres de 2012.También recoge la actividad hipotecaria y los impagos hipotecarios de la vivienda.

• La estadística muestra un mayor volumen de compraventa en los municipios de la CAPV que en las capitales.

• Las compraventas suponen un 12,4 por mil del total del parque de viviendas.

• El porcentaje de compraventas se dispara sobre todo en Bizkaia (18,6 por mil) y especialmente en Bilbao (22,8 por mil).

• Es significativo también este porcentaje en el caso de Vitoria-Gasteiz (19 por mil) y en el resto de municipios de Gipuzkoa (20 por mil).

Viviendas terminadas e iniciadas. Datos del 3er trimestre 2013 

Información actualizada en la web del Observatorio acerca de las viviendas iniciadas y terminadas en la CAPV. A grandes rasgos, los datos reflejan la siguiente situación en el tercer trimestre de 2013:

Viviendas terminadas

• Un total de 1.005 viviendas protegidas terminadas, con una distribución prácticamente similar por Territorio Histórico.

• 2.229 viviendas libres terminadas, con mayor volumen en Bizkaia y Gipuzkoa.

• Las viviendas protegidas terminadas de iniciativa pública han sido 234.

Viviendas iniciadas

• 1.167 viviendas de VPO iniciadas, un 66% en Bizkaia.

• En total se han iniciado 95 viviendas, todas ellas en Bizkaia, y

•258 viviendas tasadas autonómicas.

Informe de la Estadística registral 2012 Viviendas terminadas e iniciadas. 2013
   

Estadística actualizada sobre financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo.

El Observatorio publica la estadística para conocer las subvenciones y préstamos del Gobierno Vasco para adquisición, promoción y rehabilitación de viviendas y locales.

En el tercer trimestre de 2013, la estadística muestra que el número de solicitudes de subvención reconocida asciende a un total de 12.988, con una cifra de subvención reservada de 10,3 millones de euros.

Por su parte, se han aprobado un total de 359 préstamos hasta el tercer trimestre de 2013, por un total de 52,4 millones de euros principalmente destinados a viviendas.

Novedades en la política de vivienda en la CAE 2013

Este informe describe de forma pormenorizada las principales novedades en la política de vivienda que se han producido en la CAE y en el conjunto del Estado desde otoño de 2012 hasta la actualidad.

Entre las novedades a destacar en la CAE, destacar el establecimiento de nuevas reglas de funcionamiento para el acceso a la vivienda protegida, el tratamiento y apoyo a las personas afectadas por los desahucios o el impulso de las políticas de rehabilitación y regeneración urbanas.

Resulta trascendente la nueva Regulación del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos de selección y adjudicación que implica una mayor clarificación de la tipología de demanda de vivienda protegida, requiriendo a las personas inscritas que, en la propia inscripción, se decanten por la compra o el alquiler.

Financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo. 3er trimestre de 2013 Políticas de vivienda a nivel estatal 2013


Enlaces de interésPróximas actividades y publicaciones


 • Plan Director de Vivienda 2013-2016.
 • Informe de evaluación de la Política de Vivienda 2012.
 • Encuesta de Necesidad y Demanda de vivienda.
 • Encuesta de Vivienda Vacía 2013.
 • Oferta inmobiliaria 4er trimestre 2013Encuesta de Edificación y Vivienda 2013..
 • Encuesta de Vivienda Vacía 2013.
Subir