Posta elektronikoa hau jaso duzu Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren newsletterrean harpidetu zarelako.
Baja eman newsletterrean

Newsletter
Astelehena, 2012ko Abenduaren 3a
04 zkia.

Berriak

Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan eta hautaketa- eta esleipen prozeduretan aldaketak

2012/11/03
   

Pasa den urrian arauketa berria aurkeztu zen. Arauketa horrek Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa eguneratzea du helburu. Erregistro hori, era guztietako bizitoki babestuak kudeatzeko eta esleitzeko beharrezko diren datu zehatzak eskaintzen dituen tresna da, bizitokia eskuratzeko orduan berdintasuna eta lehia bermatzen dizkiena araudian xedatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonei. Baita, babes ofizialeko etxebizitzen eta araubide autonomikoko zuzkidura bizitokien esleipen-prozedurak arautuko dira ere.

Arauketa berriak azpimarratu behar diren zenbait berritasun adierazgarri barne hartzen ditu:

a) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroari dagokionez.

• Etxebizitza alokatzeko edo erosteko eskatu ahal izango da, baina ez biak batera; aldiz, orain arte bai posiblea zela biak batera eskatzea.
• Inskripzioa bi urtean behin berritu beharko da, eta eskatzaileak berak berariaz eskatu beharko du.
• Eskaeran erantzukizunpeko adierazpen bat jaso beharko da nahitaez.

b) Babestutako etxebizitzak eta bizitokiak hautatu eta esleitzeko prozeduretan aldaketak.

• Prozedura jakin batean parte hartzea borondatezkoa izango da.
• Hautatutako udalerrien eremu funtzionaletan burutzen diren prozeduretan parte hartu ahal izango da, lantokia duen udalerriko prozeduretan barne.
• Alokairu-araubideari dagokionez, etxebizitzak zozketarik gabe esleituko dira, lehentasunezko irizpideen arabera osaturiko zerrenda bati jarraituz.

c) Desahuzio-prozesuan daudenentzako irtenbideak.

• Azpimarratu behar da desahuzio-prozesuan dauden pertsonek lehentasuna izango dutela, alokairuko etxebizitzak esleitzeko prozedura orokorrean.
• Zuzenean esleitu ahal izango zaie etxebizitza bat, gizartetik baztertuta geratzeko arrisku larrian dauden familiei.

 


Etxebizitza hutsa gehitu da EAEn 2007tik geroztik, 2011n 85.000 etxebizitza erdietsiz

2012/11/03
   

Etxebizitzako Behatokiak Etxebizitza hutsaren bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan 1997-2011 aldian izeneko txosten interesgarria argitaratu du. Azterketak erakusten du etxebizitzaren bilakaerak inflexio-puntu garrantzitsua adierazten duela 2007an, hau da, joera-aldaketa hasten den urtean.

Urte hori arte, etxebizitza hutsak etxebizitza guztiekiko duen pisua asko murriztuz doa, 1999 eta 2001ean % 10 gainditzen dituzten portzentajeetatik abiatuz eta 2007an % 5etik azpitik kokatuz.

Urte horretatik aurrera, aldaketa hautematen da datuen bilakaeran eta pixkanakako gehitzea hasten da, 2011n 85.000 etxebizitza huts erdietsiz; hau da, etxebizitza guztiekiko % 8 inguru.

Egindako azterketan, ezberdintasun adierazgarriak antzeman dira etxebizitza hutsaren tipologiarekiko. Horrela, adibidez, jenderik gabeko etxebizitzak etxebizitza hutsekiko pisurik adierazgarriena izan ohi dutenak dira. Halaber, 2007. urtean, aldi osoaren jenderik gabeko etxebizitzen portzentajerik baxuena identifikatu da (% 57); ostera, 2011n bere balio gorena adierazi du (% 70). Aldiz, denboraldiko etxebizitzen kopurua asko murriztu da azken urteotan.

Antzemandako ia etxebizitza huts guztiak bizitoki gisa erabili izan dira aspaldian, eta aztertutako denboraldian zehar ez da aldaketa handirik eman erabilpenean.

 


Etxebiden izena emandako etxebizitza-eskatzaileen mapa: 89.000 etxebizitza eskaera inguru 2012an, alokairuan nagusiki

2012/11/03
   

2012ko bigarren hiruhilekoko datuen arabera, Etxebiden 89.000 etxebizitza eskaera inguru jaso dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Etxebizitza alokatzeko eskaerak izan dira ugarienak (% 41 baino gehiago), erosteko eskariez askoz ere gainetik (% 23). Halaber, kasu askotan (% 36), aukera biak konbinatzen dituzten eskariak aurkeztu dira (arauketa berriak ez du onartzen aukera biak batera eskatzea).

Bizkaian jasotako eskaera kopuruak pisu garrantzitsua du EAE osoarekiko (% 55 inguru), Gipuzkoarekin (% 33) eta Arabarekin (ia % 12) alde handia dagoela. Eskaeren tipologian ezberdintasun adierazgarriak antzeman dira Lurralde Historikoen arabera. Horrela, adibidez, etxebizitza alokatzeko aukera soilik adierazten duten eskaerak ugariagoak dira Araban (Lurralde honetako eskaeren % 70 baino gehiago) eta, ostera, aukera hori gutxienena da Gipuzkoan (% 28).

2009-2012 (bigarren hiruhilekoa) aldiko bilakaerari erreparatuz, Etxebiden jasotako eskaera kopuru osoa murriztuz joan da 2010etik geroztik, eta 2012an aldiko zenbateko baxuena adierazten du. Egoera hori Gipuzkoan eta Araban eskaerak murriztu direlako izan da nagusiki; aldiz, Bizkaian joera positiboa izan da 2009tik geroztik.

 Intereseko bestelako argitalpenak


Bizigune programa: 23 milioi euroko diru-laguntza 2011n, 2010ean baino % 4 gehiago

Bizigune programaren helburua da etxebizitza hutsa merkaturatzea eta alokairu-merkatuan arrazoizko prezioa duten etxebizitzak eskaintzea. Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak 2012an programaren ebaluazioa egin du; ebaluazio horrek barne hartzen du biztanle maizterrei zuzendutako inkesta, egungo gogobetetasun-maila ezagutzeko asmoz.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak 23 milioi euroko diru-laguntza bat eman du 2011n Bizigune Programa garatzeko, hau da, 2010ean baino % 4 gehiago. Etxebiden erregistratutako Bizigune Programaren etxebizitza-eskaria 37.136 txostenek osatzen dute, hau da, EAEko etxebizitza babestuaren eskari orokorraren % 44.

EAEko alokairuko etxebizitzen parkearen % 7 Bizigune Programaren etxebizitzak dira eta Etxebiden erregistratutako mota honetako etxebizitzaren eskariaren % 12ri erantzutea ahalbidetu dute.

2011 ixtean, Bizigune Programan 4.506 familia maizter daude, hortaz, betetze-maila % 94koa dela ondoriozta daiteke; gainontzekoa maizterra esleitzeke zeuden oraindik.

Langabeziak gora egin du nabarmenki Bizigune Programako biztanle maizterren artean.Langabezian daude inkestan parte hartu dutenen % 42, eta portzentaje hori % 31koa zen 2011n eta % 27,5ekoa 2010ean.

Egindako ebaluazioaren emaitzen arabera, maizterren gogobetetasun-maila oso altua da esleitutako etxebizitza eta Programarekiko.

Etxebizitza Sozialen Alokairuaren Eredu Publikoaren erronkak 2020: Iraunkortasuna, finantzaketa eta gizarte teknologia
Etxebizitzaren Euskal Behatokiak AVSek eta VVMMek azaroaren 12 eta 13an Bilboko Alondegian antolatutako jardunaldian parte hartu du.

Gaur egun interes handikoak diren zenbait gai landu dira, horien artean: etxebizitzaren merkatuaren joerak eta europar politikak, alokairuan dagoen etxebizitza publikoaren kudeaketaren diagnostikoa 2012an, edo alokairuan dagoen etxebizitza ekosozialaren kudeaketa eta finantzaketa eredu berriak.

Baita, bestelako esperientzia garrantzitsuak aurkeztu dira, hala nola, alokairuko higiezinen parkearen iraunkortasuna (Katalunia), etxebizitza sozialaren eredua (Frantzia) gizarteko esku-hartzea etxebizitzaren parke publikoan (Andaluzia), eta "auzoarte jatorreko" esperientziak (Zaragoza, Balearrak). Esperientzia berritzaileak ez dira falta izan, ondorengo erakundeek adierazitakoak, bestak beste: Cluster Habic, ACR, Orona, edo Biotermiak/Bizkaiko Basogintza Elkartea.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendariak, Mario Yoldik, "Etxebizitza Publikoaren etorkizuneko ikuspegia eta erronkak Euskadin" izeneko txostena aurkeztu zuen; bertan, Etxebizitzaren Plan Zuzentzailea 2010-2013, etxebizitza politikaren ikuspegia eta baloreak, planteamendu estrategikoa eta baita etorkizuneko zenbait erronka ere aztertu zituen (Etxebizitzaren Aldeko Euskadiko Itun Soziala2010-2025, Euskadiko Etxebizitza Legea, Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren Plan Zuzentzailea 2010-2013, Azpiegitura, Garraio eta Etxebizitza Plana (PIVTI)
2012-2024, eta abar).

Etxebizitza kontuetan laguntzak EAEn 2012

Etxebizitzako Behatokiak berriki argitaratu du bere webgunean EAEn 2012 urterako etxebizitza kontuetan eskura dauden laguntzei buruzko dokumentu laburra. Dokumentuaren sarreran jarduera babesgarriak eta finantzaketa-neurriei buruzko xedapen orokorrak, babes publikoko etxebizitzen ezaugarriak, baldintzak eta erregimena, eskatzaileen baldintzak, eta baita babes publikoko etxebizitzen gehienezko prezioak eta gehienezko errentak jasotzen dira.

Laguntza horiei buruzko informazioa etxebizitza kontuetan dauden lau programak osatzen dituzten lau ataletan banatuta dago:

• Salgai dauden babes ofizialeko etxebizitzen programa.
• Alokairua sustatzeko programa.
• Birgaitzea sustatzeko programak.
• Lurzoruaren programa.

Bizigune Etxebizitza Sozialen Alokairuaren Eredu Publikoaren erronkak 2020 Etxebizitza kontuetan laguntzak EAEn 2012


Intereseko loturakDatozen jarduerak eta argitalpenak


  • Estatu mailako etxebizitza politikak
  • Etxebizitza Saileko etxebizitza politikaren urteko ebaluazioa
 
Haisera

Recibes este correo electrónico porque te suscribiste al newsletter del Observatorio Vasco de la Vivienda

Darme de baja del newsletter
Newsletter
Lunes, 3 de Diciembre de 2012
nº 04

Novedades

Modificaciones en el Registro de Solicitantes de Vivienda y los procedimientos de selección y adjudicación

03/11/2012
   

El pasado mes de octubre se presentó una nueva regulación que tiene por finalidad la actualización del Registro de Solicitantes de Vivienda. Este registro es una herramienta que proporciona los datos precisos para la gestión y adjudicación de todo tipo de viviendas y alojamientos protegidos, garantizando al mismo tiempo la igualdad y concurrencia en el acceso a las personas que reúnan los requisitos previstos normativamente. Se regulan además los procedimientos de adjudicación de las viviendas de protección oficial y de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico.

La nueva norma introduce algunas novedades significativas que es preciso subrayar:

a) En relación al Registro de Solicitantes de Vivienda:

• Se puede solicitar alquiler o compra de la vivienda pero no ambos regímenes simultáneamente, opción que sí era posible hasta ahora. • La inscripción debe renovarse cada 2 años a petición del solicitante.
• En la solicitud debe incluirse una declaración responsable.

b) Cambios en los procedimientos de selección y adjudicación de viviendas y alojamientos protegidos:

• La incorporación a los procedimientos es voluntaria.
• Se puede participar en los procedimientos que se desarrollen en las áreas funcionales de los municipios designados, entre los cuales el del centro de trabajo.
• En régimen de arrendamiento, las viviendas se asignarán, sin sorteo, siguiendo una lista baremada según criterios de preferencia.

c) Cobertura a personas afectadas por la problemática de los desahucios.

• Destacar que las personas afectadas por la problemática de los desahucios tendrán preferencia en el procedimiento general de adjudicación en régimen de arrendamiento.
• Se podrá adjudicar directamente una vivienda a las familias con grave riesgo de exclusión.

 


Incremento de la vivienda vacía en la CAE desde 2007, que alcanza la cifra de 85.000 viviendas en 2011

03/11/2012
   

El Observatorio Vasco de la Vivienda pública un interesante informe sobre la evolución de la vivienda vacía en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el período 1997-2011. El análisis refleja que la evolución de la vivienda vacía presenta un punto de inflexión importante en 2007, año en el que se inicia un cambio de tendencia.

Hasta ese año va reduciéndose considerablemente el peso que tiene la vivienda vacía en relación al total de viviendas, partiendo de porcentajes que superan el 10% en 1999 o 2001 y situándose por debajo del 5% en 2007.

A partir de este año se visualiza un cambio en la evolución de los datos, y se inicia un incremento paulatino que alcanza en 2011 una cifra cercana a las 85.000 viviendas vacías, es decir en torno al 8% del total de viviendas.

En el análisis efectuado, se aprecian diferencias significativas respecto a la tipología de vivienda vacía. Así por ejemplo, las viviendas deshabitadas son las que tienen habitualmente un peso más destacado dentro de la vivienda vacía. No obstante en el año 2007 se ha identificado el porcentaje más bajos de vivienda deshabitada de todo el período (57%), y en cambio, presenta su valor máximo en 2011 (70%). Por el contrario, las viviendas de temporada han reducido considerablemente su volumen en los últimos años.

Prácticamente la totalidad de la vivienda vacía detectada tiene un uso anterior como vivienda, no habiéndose identificado variaciones significativas sobre esta utilización a lo largo del período analizado.

 


Mapa de demandantes de Etxebide: cerca de 89.000 solicitudes de vivienda en 2012, principalmente en régimen de alquiler

03/11/2012
   

Según datos del segundo trimestre de 2012, se han contabilizado en la Comunidad Autónoma de Euskadi cerca de 89.000 solicitudes de vivienda en Etxebide. Sobre todo destacan las solicitudes cuya finalidad es el alquiler de la vivienda (más del 41%), muy por encima de las solicitudes de compra (23%). No obstante, en muchos casos (36%) se presentan solicitudes que combinan ambas opciones (la nueva regulación no permite simultanear ambas opciones).

El número de solicitudes de Bizkaia tiene un peso relevante en el conjunto de la CAE (en torno al 55%), seguido a gran distancia por Gipuzkoa (33%) y por Araba (casi un 12%). Se advierten diferencias muy significativas en la tipología de solicitudes por Territorio Histórico. Así por ejemplo, las solicitudes donde solo se expresa la opción del alquiler de la vivienda destacan sobre todo en Araba (más del 70% de las solicitudes en este Territorio), y en cambio esta opción es minoritaria en Gipuzkoa (alcanza el 28%).

Desde una perspectiva de evolución en el período 2009-2012 (segundo trimestre), se observa que el número total de solicitudes en Etxebide se ha ido reduciendo desde 2010, y presenta en 2012 la cifra más baja del período. Esta situación se debe principalmente a que las solicitudes se han minorado en Gipuzkoa y en Araba; todo lo contrario de lo que ocurre en Bizkaia, donde la tendencia ha sido positiva desde 2009.

 


Otras publicaciones de interés


El programa Bizigune: 23 millones de euros de subvención en 2011, un 4% más que en 2010

El Programa Bizigune tiene por objetivo movilizar vivienda vacía y poner en el mercado de alquiler viviendas a precio asequible. El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha realizado una evaluación del Programa en 2012 que incluye una encuesta a la población inquilina del mismo a fin de conocer su grado de satisfacción actual.

Bizigune dispone de una subvención de 23 millones de euros, volumen que se ha incrementado en un 4% respecto a 2010. La demanda de vivienda de este Programa registrada en Etxebide se cifra en 37.136 expedientes, lo que representa el 44% de la demanda global de vivienda protegida de la CAE.

Las viviendas del Programa Bizigune representan el 7% del parque de alquiler y han permitido cubrir el 12% de la demanda de este tipo de vivienda registrada en Etxebide.

A cierre de 2011 las familias inquilinas del Programa se cifran en 4.506, de lo que se desprende un grado de ocupación del 94%, el resto se encontraba pendiente de adjudicación de inquilino.

La situación de desempleo ha crecido considerablemente entre la población inquilina de Bizigune. El 42% de las personas encuestadas se encuentra en paro, proporción que era del 31% en 2011 y del 27,5% en 2010.

Según los resultados de la evaluación realizada, la población inquilina ofrece unos niveles de satisfacción muy elevados con la vivienda adjudicada y con el Programa.

Retos 2020 del Modelo Público de Alquiler de Vivienda Social: Sostenibilidad, financiamiento y tecnología social

Los días 12 y 13 de noviembre se han celebrado en la Alhóndiga de Bilbao estas Jornadas organizadas por AVS de Euskadi-Asociación Vasca de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo- y Viviendas Municipales en Bilbao, y en la que ha participado el Observatorio Vasco de la Vivienda.

Se han tratado diversos temas de gran interés en la actualidad, entre los que cabe destacar, las tendencias en el mercado de la vivienda y las políticas europeas, el diagnóstico de la gestión de la vivienda pública en alquiler en 2012, o los nuevos modelos de gestión y financiación de la vivienda ecosocial en alquiler.

También se han presentado otras experiencias relevantes como la sostenibilidad del parque inmobiliario en alquiler (Cataluña), el modelo de vivienda social (Francia), la intervención social en el parque público de vivienda (Andalucía), y experiencias en "buena vecindad" (Zaragoza, Baleares). No han faltado experiencias innovadoras expuestas por entidades como el Cluster Habic, ACR, Orona, o Biotermiak-Asociación de Forestalistas de Bizkaia/Bizkaiko Basogintza Elkartea.

El Director de Planificación y Procesos Operativos del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Mario Yoldi, presentó la ponencia "Visión y retos a futuro de la vivienda pública en Euskadi", en la que desgranó el Plan Director de Vivienda 2010-2013, la misión y valores de la política de vivienda y el planteamiento estratégico, así como algunos de los retos de futuro (Pacto Social por la Vivienda 2010-2025 de Euskadi, La ley Vasca de Vivienda, Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024, etc.).

Las Ayudas en materia de vivienda en la CAE 2012

El Observatorio ha publicado en su web recientemente un breve documento en el que se detallan las ayudas existentes en la CAE en materia de vivienda en 2012. El documento incluye una introducción con disposiciones de carácter general sobre actuaciones protegibles y medidas financieras, las características, condiciones y régimen de las viviendas de protección pública, las condiciones de las personas solicitantes, así como los precios máximos de las viviendas de protección pública y las rentas máximas.

La información sobre estas ayudas se divide en cuatro bloques que conforman los cuatro programas en materia de vivienda:

• programa de viviendas de protección oficial en venta.
• programas de fomento del alquiler .
• programas de fomento de la rehabilitación .
• programa de suelo.

Bizigune Retos 2020 del Modelo Público de Alquiler de Vivienda Social Ayudas vivienda en la CAE 2012


Enlaces de interésPróximas actividades y publicaciones


  • Políticas de Vivienda a nivel estatal
  • Evaluación anual política de vivienda Departamento de Vivienda
Subir