Posta elektronikoa hau jaso duzu Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren newsletterrean harpidetu zarelako. 
Baja eman newsletterrean

Newsletter
Osteguna, 2012ko maiatzaren 10a
02 zkia.

Berriak

Alokairuko etxebizitzak neurrizko prezioetan bideratzeko Bitartekaritza Programa berria

2012/05/10
   

Eusko Jaurlaritzak abian jarriko duen programa berri honen helburua zera da: etxebizitzak alokatu nahi dituzten jabe eta urtean 7.000 eta 39.000 euro bitarteko diru sarrera dituzten pertsona interesdunen artean bitarteko izatea. Udalerriaren arabera 400 eta 650 euro bitarteko errenta ordaindu beharko da gehienez.

Etxebizitza Sailak jabeei bermatu egingo die errenta kobratuko dutela, defentsa juridikoa izango dutela eta kalteak konponduko zaizkiela, kontingentzia horiek estaliko dituzten aseguru polizak kontratatuz.

Berme horien trukean Eusko Jaurlaritzak alokairuen gehieneko prezioak finkatuko ditu, eta merkatu librekoak baino errenta txikiago eta lehiakorragoak izango dira. Horrela, euren inguruabar sozioekonomikoengatik merkatu libretik kanpo geratzen diren etxebizitza-eskatzaileek alokairuko etxebizitza eskuratzeko aukera gehiago izango dute.

 


Azalera eskubidean eraikitako etxebizitzen lurzoruaren erosketari buruzko txostena: 1.900 pertsona baino gehiagok etxebizitzaren jabetza osoa eskuratu dute

2012/05/10
   

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak ekimen berria jarri zuen abian 2010ean; horren arabera, azalera eskubidean eraikitako elementu baten jabe ziren pertsonei lurzoruaren jabetza eskuratzeko aukera eskaintzen zitzaien.

Ekimen horren eremuan, 21.653 pertsonek lurzoruaren (14.401 erosle potentzialak 2010ean eta 7.252 2011an) eta baita elementu ezberdinen (etxebizitzak -% 77-, etxebizitza batera lotuta ez dauden garajeak -% 16-, lokalak -% 6- eta etxebizitzara lotuta ez dauden trastelekuak -% 1-). jabetza eskuratzeko aukera eduki dute ateratako bi deialdietan. Txostenak jasotzen duenez, azkenik 2.949 salerosketak gauzatu dira, eta, zehazki, 1.918 etxebizitzen salerosketak izan dira.

Horrelako eragiketa batek helburu bikoitza betetzen du: alde batetik, jabeek ez diote aurre egin behar etorkizunean etxebizitza galtzeko arriskuari, eta, bestetik, baliabide ekonomikoak lortzen dira alokairuko etxebizitza berriak finantzatzeko.

 


EAEko etxebizitza babestuaren esleipenaren ekitate-azterketa 2011an

2012/05/10
   

Etxebizitza babestuaren esleipenaren ekitate-azterketak ahalbidetzen du etxebizitza babestuen biztanleria eskatzailearen ezaugarriak eta horrelako etxebizitzen esleipendun izan diren pertsonen ezaugarriak alderatzea. Etxebizitzaren Euskal Behatokiak egindako azterketa honek, .bi ikuspuntutatik egin da: ekitate horizontala eta ekitate bertikala.

Lurralde-ikuspegitik (ekitate horizontala), ikerketak erakuste du etxebizitza babestuaren esleipena ez dela proportzionalki euskal familien lurralde-banaketaren arabera egiten, ez eta eskari babestuak Lurralde historiko bakoitzean duen pisuaren arabera ere. Beraz, emaitzek erakusten dute etxebizitza babestu baten esleipendun izan diren biztanleen % 51 Araban bizi zirela % 24 Bizkaian eta % 24 Gipuzkoan.

Ekitate bertikalari dagokionez, hau da, sarrera-mailarekin erlazionatutako ekitateari dagokionez, eskura dauden azken datuek erakusten dutenez, 2011an etxebizitza babestuaren biztanleria eskatzaileak (19.151 euro) eta biztanleria esleipendunak (19.236 euro) dituzten sarrera-mailak oso antzekoak dira. Ondorioz, aurreko ekitaldiak ekitate bertikalean emaitza hobeagoak lortu ditu etxebizitza babestuaren esleipenari dagokionez, aurreko urteekin alderatuz.

 

Intereseko bestelako argitalpenak


Etxebizitzaren prezioen bilakaerak 2011ko 4. hiruhilekoan azken hiruhilekoetan erregistratutako joera jarraitzen du.

Eraikuntza berriko etxebizitza libreen kasuan, salmentan dauden etxebizitzen batez besteko prezioa 3.770 €/m2koa izan da, azken hamabi hilabeteetan % 2,8ko uzkurdura metatuz.

Babes publikoko 4.456 etxebizitza eraikitzen hasi da 2011n, eta, modu horretara, 2010-2013 Etxebizitza eta Hiri EraberritzekoPlan Zuzendariaren helburuak bete ditu.

Amaitutako etxebizitza babesturen eraikuntza kopurua 5.523 da eta 2010an erregistratutakoaren geroztik lortutako maximo historikoa da.

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak EAEn birgaitze-jarduerak laguntzeko eman dituen diru-laguntzen guztizko bolumena 15,8 milioi eurora iritsi zen 2011n.

Laguntza horiei esker, 16.333 etxebizitza birgaitu dira.

Eskaintza inmobiliarioaren txostena. 2011ko 4. hiruhilekoa Babes Publikoko Etxebizitzen Eraikuntzaren Ebaluazioa Birgaiketaren ebaluazioa 2011


Intereseko loturakDatozen jarduerak eta argitalpenak


  • Etxebide-ren ebaluazioa. Eskatzaileei inkesta 2011
  • Eraikuntza sektoreko txostena 2011
  • Jarduketa babestuen finantziazioa 2011ko 1. hiruhilekoa
 
Haisera

Recibes este correo electrónico porque te suscribiste al newsletter del Observatorio Vasco de la Vivienda 

  Darme de baja del newsletter
Newsletter
Jueves, 10 de Mayo de 2012
nº 02

Novedades

Nuevo programa de intermediación para movilizar viviendas de alquiler a precios más asequibles

10/05/2012
   

Este nuevo programa del Gobierno vasco tiene por objetivo intermediar entre propietarios que desean alquilar sus viviendas y personas interesadas que tengan unos ingresos anuales entre 7.000 y 39.000 euros. Las rentas a pagar oscilarán entre 400 y 650 euros como máximo, dependiendo del municipio

El Departamento de Vivienda garantiza a los propietarios el cobro de las rentas, la defensa jurídica y la reparación de desperfectos mediante la contratación de las pólizas de seguro necesarias para cubrir estas contingencias.

A cambio de estas garantías, el Gobierno vasco fijará los precios máximos de los alquileres y garantizará que las rentas sean más bajas y competitivas que las del mercado libre. De esta manera, los demandantes de vivienda que, por sus circunstancias socio-económicas queden fuera de este mercado, tendrán mayores opciones para acceder a viviendas en alquiler.

 


Informe sobre la compra del suelo de vivienda edificada en derecho de superficie: más de 1.900 personas adquieren la plena propiedad de su vivienda

10/05/2012
   

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes puso en marcha en 2010 una novedosa iniciativa que ofrecía a las personas propietarias de algún elemento edificado en régimen de derecho de superficie la posibilidad de acceder a la propiedad del suelo.

En el marco de esta iniciativa, un total de 21.653 personas han tenido la oportunidad de acceder a la propiedad del suelo en las dos convocatorias lanzadas (14.401 potenciales compradores en 2010 y 7.252 en 2011) y para diferentes tipos de elementos (viviendas -77%-, garajes no vinculados a una vivienda -16%-, locales -6%-, y trasteros no vinculados -1%-). Como recoge el informe, finalmente se han efectuado 2.949 compraventas, y concretamente 1.918 han sido compraventas de viviendas.

Esta operación cumple con un doble objetivo, por un lado, los propietarios no tendrán que enfrentarse a la posibilidad de una futura pérdida de la vivienda, y por otro, se obtienen recursos económicos para financiar nuevas viviendas en régimen de alquiler.

 


Análisis de la equidad en las adjudicaciones de vivienda protegida en la CAPV en 2011

10/05/2012
   

El análisis de la equidad en las adjudicaciones de vivienda protegida permite contrastar las características de la población demandante de vivienda protegida y las de las personas que han sido efectivamente adjudicatarias de este tipo de viviendas. Este análisis, llevado a cabo por el Observatorio Vasco de la Vivienda, se realiza desde dos puntos de vista: la equidad horizontal y la equidad vertical.

Desde la perspectiva territorial (equidad horizontal), el estudio muestra que la adjudicación de una vivienda protegida no se realiza de manera proporcional a la distribución territorial de las familias vascas, ni tampoco en función del peso de la demanda protegida en cada Territorio Histórico. Así los resultados muestran que en 2011 el 51% de la población adjudicataria de una vivienda protegida residía en Álava, el 24% en Bizkaia y otro 24% en Gipuzkoa.

Analizando la equidad vertical, es decir aquella que se relaciona con el nivel de ingresos, los últimos datos disponibles revelan que en 2011 el nivel de ingresos de la población demandante de vivienda protegida (19.151 euros) es muy similar al de la población adjudicataria (19.236 euros). En consecuencia, el pasado ejercicio se salda con una mejoría respecto a años anteriores de la equidad vertical en la adjudicación de vivienda protegida.

 

Otras publicaciones de interés


La evolución de los precios de la vivienda en el 4º trimestre de 2011 sigue la tendencia registrada en los últimos trimestres.

En el caso de las viviendas libres de nueva construcción, el precio promedio de las viviendas en oferta de venta ha sido de 3.770 €/m2, acumulando un descenso del 2,8% en los últimos doce meses.

En 2011 se han iniciado un total de 4.456 viviendas de protección pública, cifra con la que se cumple el objetivo establecido por el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013.

El volumen de viviendas de protección pública terminadas asciende a 5.523 unidades, lo que representa un nuevo máximo histórico después del registrado en 2010.

El volumen total de las subvenciones aprobadas por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes con el fin de favorecer la realización de actividades de rehabilitación en la CAPV, ascendió en 2011 a 15,8 millones de euros. Estas ayudas han contribuido a la rehabilitación de 16.333 viviendas.

Informe Oferta Inmobiliaria. 4º trimestre 2011 Evaluación de la actividad de edificación de vivienda de protección pública Evaluación de la rehabilitación 2011


Enlaces de interésPróximas actividades y publicaciones


  • Evaluación de Etxebide. Encuesta a demandantes 2011
  • Informe del sector de la construcción 2011
  • Estadística de Financiación de Actuaciones Protegibles 1º trimestre 2012
Subir