Posta elektronikoa hau jaso duzu Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren newsletterrean harpidetu zarelako.
Baja eman newsletterrean

Newsletter
Asteartea, 2012ko irailaren 11a
03 zkia.

Berriak

Lurzorua saltzeko hirugarren faseari hasiera eman zaio. Eskabideak aurkezteko epea 2012ko irailaren 3an hasi eta azaroaren 30ean amaituko da

2012/09/11
   

EAEko Administrazio orokorraren jabetzako lurzorua erosteko eragiketa abian jarri da, bertan babes ofizialeko zenbait etxebizitza azalera-eskubidean eraikita daudela.

Orain hasten den besterentze-prozedura hori, azalera-eskubidean eraikitako edo aldi baterako eskualdatuak izan diren eta baita, denboraren poderioz, kalifikazioa galdu duten etxebizitzei dagokie. Helburua zera da: titularrek etxebizitzen jabetza osoa edo mugagabea eskura dezatela. Era berean, atxiki gabeko zenbait merkataritzako lokal eta eranskin barne hartzen dira. Horrela, behin azalera-eskubidea iraungita edo aldi baterako jabetzarako epea bukatuta, titularrek ez dute elementu horiekiko jabetza galduko.

Eragiketan parte hartu ahal izateko, etxebizitzen titularren urteko diru-sarrera haztatuak ezingo dira 50.000 eurotik gorakoak izan.

2010ean eta 2011an lurzorua saltzeko abian jarritako aurreko bi faseren ondorioz, 2.949 pertsonek beraien titulartasuneko etxebizitzen jabetza osoa eskuratu dute eta EAEko Administrazio Orokorrak 32 milioi euro baino pixka bat gehiago bildu ditu (BEZa barne).

 


Europako Etxebizitza-kooperatibei begirada: intereseko praktika onak

2012/09/11
   

"Etxebizitza-politika eta etxebizitza-kooperatibak Europan" izenaren pean Etxebizitza Behatokiak berriki argitaratu duen txostenak kooperatibismoa xehetasunez aztertzen du Europako herrialde batzuetan: Alemania, Danimarka, Espainia, Irlanda, Portugal, Suedia eta Suitza.

Etxebizitza-kooperatibek herrialde horietan azaltzen duten garapen instituzional eta operatiboa estuki lotuta dago bakoitzaren etxebizitza politiken historiarekin, eta baita etxebizitza eskuratzeko arazoen tratamenduan dauden kultura- eta gizarte-errealitate anitzarekin ere.

Azterketan zehar, etxebizitza-kooperatiben bi tipologia nagusi atzeman dira, etxebizitzak eraiki ostean haien jabetza nori dagokion (elkarte kooperatiboari edo jabe indibidualari) irizpide hartuta:

 • Etxeak eraikitzea eginkizun ia bakarra duten etxebizitza-kooperatibak: behin eraikina amaituta eta jabetza bazkideen esku jarrita, desegin egiten dira edo, bestela, eraikinetako zerbitzu komunen kudeatzaile izatera mugatzen dira.
 • Eraiki ondoren etxebizitzen jabetzari eusten dioten etxebizitza-kooperatibak. Hortaz, haren bazkideek etxeen erabilera-eskubidea besterik ez dute, eta horretaz gozatzeko errenta, ekarpena edo alokairua ordaintzen dute. Eredu hori erabilera lagatzearen kontzeptuari eta baita daniar jatorriko andel izeneko ereduari lotuta dago.
 


Hiri birgaitzea eta eraberritzea EAEn 2010-2011: 36,4 milioi euroko diru-laguntzekin 35.830 etxebizitza birgaitu dira

2012/09/11
   

2010-2013 Etxebizitza eta Hiri Eraberritzea Bideratzeko Planaren eremuan, lehen bi ekitaldietan (2010-2011) birgaitzearekin eta hiri–eraberritzearekin lotuta garatutako jardueraren ebaluazioari ekin zaio.

Lehenengo eta behin azpimarratu behar da helburu kuantitatiboen betetze-maila altua lortu dela: 2011an emandako 15,8 milioi euroko diru-laguntzari esker 16.333 etxebizitza birgaitu dira. Bi ekitaldiak batera hartuta (2010 eta 2011), guztira 36,4 milioi euro eman dira eta kopuru horri esker 35.830 etxebizitza birgaitu dira eta 565 milioi euro baino gehiagora iritsi da obra-bolumena.

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak emandako laguntzen onuradunen azterketak erakusten duenez, nabarmenki areagotu dira kide bakar batek osatutako familientzako laguntzak, eta emakumeek eta adineko pertsonek osatutako familiak dira gehiengoa. Ezin da ahaztu 2011n laguntzen onuradunen % 47 65 urtetik gorako pertsonak izan direla; duela bost urte % 30 ziren.

Partikularrei eta jabekideen erkidegoei zuzendutako birgaitze-laguntzen programez gain, Etxebizitza Sailak hiri-eraberritzerako laguntza-programa desberdinak ditu eta Udalak eta Birgaitzeko Hirigintza Sozietateak dira programa horien onuradunak.

Laguntza horiek Udalek ematen dituzten laguntzekin osatzen dira askotan eta guztiek batera hiri-inguruneen irisgarritasuna hobetzeko balio dute. 2011n emandako laguntzak lau udaletarako izan dira eta guztira 700.000 euroko kantitatea osatu da. Hala ere, 2010ean emandako diru-laguntzak 2010-2012 aldirako programetarako laguntzak ziren eta guztira 7,58 milioi euroko kopurua osatu da.

BPGdri erreparatuz, Sailak lagundutako birgaitze-jardueren ondorioz 2011n euskal BPGd 194,5 milioi eurotan areagotu da (187 milioi 2010ean).

 


Euskal Autonomia Erkidegoan 85.000 etxebizitza, (etxebizitza guztien % 8,4) hutsik zeuden 2011n

2012/09/11
   

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak 2011ko etxebizitza hutsei buruz egindako inkestaren arabera, 84.890 etxebizitza daude hutsik Euskal Autonomia Erkidegoan.% 41,5, 2010 baino lehenagotik daude horrela.

Gipuzkoa etxebizitza hutsen kopuru handiena duen Lurralde Historikoa da, zehazki 33.844 (erkidego osoko etxebizitza hutsen ia % 40), lurralde horretako etxebizitzen % 10,2. Araban, berriz, 15.226 etxebizitza daude hutsik; (erkidego osoko etxebizitza hutsen % 18), hau da, lurralde horretako etxebizitzen % 9,7. Azkenik, Bizkaian 35.821 etxebizitza daude hutsik, (EAE osoko etxebizitza hutsen % 42,2), lurralde horretako etxebizitzen % 6,8.

Interesgarria da datuak udalerrien tamainaren arabera aztertzea:

 • 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerriak: 16.627 etxebizitza hutsik daude udalerri horietan, hau da, EAEn hutsik dauden etxebizitzetatik % 20.
 • 2.501 eta 10.000 biztanleko udalerriak: 18.535 etxebizitza hutsik daude udalerri horietan, hau da, EAEn hutsik dauden etxebizitzetatik % 22.
 • 100.000 biztanletik gorako udalerriak: 17.397 etxebizitza hutsik daude udalerri horietan, hau da, EAEn hutsik dauden etxebizitzetatik % 20,5.

Azkenik, aipatu behar da etxebizitza hutsari dagokionez, % 70 jenderik gabeko etxebizitzak direla (58.771 etxebizitza) eta gainerako % 30 (26.120 etxebizitza), denboraldi jakin baterako direla.

 

Intereseko bestelako argitalpenak


Eraikuntzaren sektoreak EAEn beheranzko joera mantendu du 2010ean, azken hiru urtetan bezala. Zehazki, balio erantsia 2009arekiko % 9,8 murriztu da sektorean.

Eraikuntza sektorea 29.656 establezimenduk osatzen dute eta 72.500 enplegu eskaintzen ditu, hau da, 2009an baino % 6,8 gutxiago.

Sektore horretako enplegua EAEko biztanle okupatuen % 7,6 da, hau da, Estatuari dagokion pisua (% 8,9) baino nabarmenki txikiagoa.

Txostenak erakusten du biztanleria gaztearen % 23,4k, hau da, 96.416 pertsonek lehenengo etxebizitza eskuratu nahi dutela. Kolektibo horren % 76,6k ezin izango lukete hilean 600 € baino gehiago erabili etxebizitza ordaintzeko eta % 90,7k maileguetara jo behar dute.

Egoera horren aurrean, etxebizitza babestua funtsezko aukera da gazteen portzentaje altuarentzat. 2011n etxebizitza babestuaren esleipendun atera ziren 5.135 gazte. hau da, BOEn esleipen guztien % 60.

Etxebizitza babestuaren esleipenetan izaten diren uko-egiteak sakonki aztertzen duen txostena, uko-egiteak gutxitzen lagunduko duten formulak proposatuz, eta, bide batez, esleipen-sistema arinduz eta etxebizitza-politika publikoen eraginkortasuna areagotuz.

Azken hamabi urteetan Etxebidek etxebizitza babestuen 22.597 uko-egite kudeatu ditu (2000-2011 aldia). Urtetik urtera ugarituz joan dira uko-egiteak, batez ere 2009tik aurrera.

Eraikuntzari buruzko txostena 2010 Etxebizitza eta gazteak EAEn Babestutako etxebizitzako esleipen prozesuetako eraginkortasunaren analisia


Intereseko loturakDatozen jarduerak eta argitalpenak


 • Alokairuko politikaren ebaluazioa 2011
 • Bizigune programaren esleipendunei inkesta
 • Estatu mailako etxebizitza politiken azterketa-txostena
 
Haisera

Recibes este correo electrónico porque te suscribiste al newsletter del Observatorio Vasco de la Vivienda

Darme de baja del newsletter
Newsletter
Martes, 11 de Septiembre de 2012
nº 03

Novedades

Se inicia la 3ª fase de venta de suelo. El plazo de recepción de solicitudes será
del 3 de septiembre al 30 de noviembre de 2012

11/09/2012
   

Se pone en marcha la operación para la adquisición del suelo propiedad de la Administración General de la CAPV sobre el que se encuentran edificadas en derecho de superficie determinadas viviendas de protección oficial.

El procedimiento de enajenación que ahora se inicia se refiere a viviendas de protección oficial edificadas en derecho de superficie o transmitidas en régimen de propiedad temporal y a viviendas que han perdido la calificación por el transcurso del tiempo y tiene por objeto que sus titulares puedan acceder a la plena propiedad de las mismas o a su propiedad indefinida. Se incluyen igualmente determinados locales comerciales y anejos no vinculados. De esta manera, se evita la pérdida de estos elementos por parte de sus titulares una vez extinguido el derecho de superficie o finalizado el plazo de la propiedad temporal.

El límite máximo de ingresos anuales ponderados para que los titulares de vivienda puedan participar en la operación se eleva hasta los 50.000 euros.

Como resultado de las dos primeras fases de venta de suelo, realizadas en 2010 y 2011, 2.949 personas han accedido a la plena propiedad de los inmuebles de su titularidad, habiendo la Administración General de la CAPV ingresado algo más de 32 millones de euros (IVA incluido).

 


Una mirada a las Cooperativas de vivienda en Europa: selección de buenas prácticas de interés

11/09/2012
   

El reciente informe del Observatorio Vasco de la Vivienda "La política de vivienda y las cooperativas de vivienda en Europa" incluye un análisis pormenorizado sobre el cooperativismo en una selección de países: Alemania, Dinamarca, España, Irlanda, Portugal, Suecia y Suiza.

El grado de desarrollo institucional y operativo que presentan las cooperativas de vivienda en estos países se encuentra estrechamente vinculado a la historia de sus respectivas políticas de vivienda, así como a la diversa realidad social y cultural en el tratamiento de la problemática del acceso a la vivienda.

Se han identificado dos tipologías básicas de cooperativas de vivienda en el análisis y se relacionan con el sujeto en quien reside la propiedad de las viviendas tras la construcción de las mismas (en la sociedad cooperativa o en el propietario individual):

 • Las cooperativas de vivienda que se orientan de forma prácticamente exclusiva a la construcción de las viviendas y que, una vez terminadas las viviendas y adjudicadas a los socios, se disuelven o quedan como meras administradoras de determinados servicios comunes.
 • Las cooperativas de vivienda que mantienen la propiedad de la vivienda, una vez construida, de forma que el socio dispone solamente del derecho de uso, para el disfrute del cual abona una renta, contribución o alquiler. Este modelo se asocia al concepto de cesión en uso vinculado también al denominado modelo andel de origen danés.
 


Rehabilitación y regeneración urbana en la CAPV 2010-2011: 36,4 millones de euros en subvenciones han contribuido a la rehabilitación de 35.830 viviendas

11/09/2012
   

En el marco del Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 se ha llevado a cabo la evaluación de las actuaciones vinculadas a la rehabilitación y regeneración urbana desarrolladas en los dos primeros ejercicios 2010-2011.

En primer lugar destaca un elevado grado de cumplimiento de los objetivos cuantitativos: 15,8 millones de subvención otorgados en 2011 han permitido la rehabilitación de 16.333 viviendas. En el conjunto de los dos ejercicios se han concedido un total de 36,4 millones de euros, que han contribuido a la rehabilitación de 35.830 viviendas, y han movilizado un volumen de obra superior a los 565 millones de euros.

El análisis de los beneficiarios de las ayudas otorgadas pone de manifiesto un importante incremento de las ayudas destinadas a los hogares unipersonales, sobre todo hogares constituidos por mujeres y personas mayores. No hay que perder de vista que el 47% de los perceptores de ayudas de 2011 han sido personas mayores de 65 años, frente al 30% que representaban hace cinco años.

Además de los programas de ayudas a la rehabilitación destinados a particulares y comunidades de propietarios, el Departamento de Vivienda cuenta también con diversos programas de ayudas para la regeneración urbana, cuyos beneficiarios son los Ayuntamientos y las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación.

Estas ayudas se complementan en muchos casos con ayudas de los propios Ayuntamientos contribuyendo a la mejora de la accesibilidad de los entornos urbanos. Las ayudas directas para la rehabilitación integral de entornos degradados concedidas en 2011 se han dirigido a cuatro ayuntamientos ascendiendo en conjunto a 700.000 euros. Estas vienen a sumarse a los 7,58 millones de euros de ayudas concedidas en 2010 para trabajos a ejecutar en el período 2010-2012.

En términos de PIB, las actividades de rehabilitación apoyadas por el Departamento han contribuido a un incremento del PIB vasco de 2011 en 194,5 millones de euros (187 millones en 2010).

 


En 2011, se han contabilizado 85.000 viviendas vacías, un 8,4% del total de viviendas de la CAPV

11/09/2012
   

Según la Estadística de Vivienda Vacía de 2011 del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno vasco existen en la CAPV un total de 84.890 viviendas vacías. El 41,5% permanece en ese estado desde antes del año 2010.

Gipuzkoa es el Territorio Histórico que registra proporcionalmente un mayor número de viviendas vacías, concretamente 33.844 (casi el 40% del total de la CAPV), cifra que representa el 10,2% del conjunto de viviendas gipuzkoano. Por su parte, en Araba se han identificado 15.226 viviendas vacías (18% del total de viviendas vacías de la CAPV), es decir, el 9,7% del viviendas de este territorio. Finalmente en Bizkaia se han contabilizado 35.821 viviendas vacías (42,2% de la CAPV), el 6,8% de las viviendas bizkainas.

Es interesante también analizar estos datos por tamaño de los municipios:

 • Municipios de tamaño inferior a los 2.500 habitantes: se han identificado un total de 16.627 viviendas vacías, en torno al 20% del total de viviendas vacías de la CAPV.
 • Municipios entre 2.501 y 10.000 habitantes: con 18.535 viviendas vacías, abarca casi un 22% del total de la CAPV.
 • Municipios de más de 100.000 habitantes: 17.397 viviendas vacías, lo que supone el 20,5% de la CAPV.

Por último, apuntar que respecto al tipo de vivienda vacía, en el 70% de los casos (58.771 viviendas) se trata de viviendas deshabitadas, y el 30% restante (26.120) de viviendas de temporada.

 

Otras publicaciones de interés


Informe de la construcción 2010

El sector de la construcción en la CAPV ha mantenido en 2010 una tendencia decreciente, ya registrada en los últimos tres años. En concreto, el valor añadido en el sector se ha reducido un 9,8% respecto a 2009.

La construcción se compone de un total de 29.656 establecimientos y da empleo a 72.500 trabajadores, un 6,8% menos que en 2009.

El empleo en este sector representa el 7,6% de la población ocupada en la CAPV, peso significativamente menor al correspondiente al Estado (8,9%).

La vivienda y los jóvenes en la CAPV

El informe refleja que el 23,4% de la población joven, es decir, un total de 96.416 personas, desea acceder a una primera vivienda. El 76,6% de este colectivo no podría destinar más de 600 €/mes al pago de la vivienda y el 90,7% debería recurrir a préstamos.

Ante esta situación, la vivienda protegida es la opción fundamental para un porcentaje elevado de jóvenes. En 2011, 5.135 jóvenes fueron adjudicatarios de una vivienda protegida, lo que representa el 60,0% del total de personas adjudicatarias de VPO.

Análisis de la eficiencia en los procesos de adjudicación de VP

Estudio que analiza la problemática de las renuncias en las adjudicaciones de vivienda protegida, y propone fórmulas para minimizar éstas agilizando así el sistema de adjudicación y contribuyendo a una mayor eficiencia de las políticas públicas de vivienda.

En los últimos doce años, Etxebide ha gestionado un total de 22.597 renuncias de adjudicatarios de vivienda protegida (2000-2011). La evolución anual de renuncias registradas ha sido creciente, con un significativo repunte en el año 2009.

Informe de la construcción 2010 La vivienda y los jóvenes en la CAPV Análisis de la eficiencia en los procesos de adjudicación de VP


Enlaces de interésPróximas actividades y publicaciones


 • Evaluación de la política de alquiler 2011
 • Encuesta a personas adjudicatarias del programa Bizigune
 • Informe de análisis de las políticas de vivienda a nivel estatal
Subir