Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
ASAP programa

Agente laguntzaile homologatuak

Agente laguntzaile homologatuak higiezinen bitartekaritzan jarduteko baldintzak betetzen dituzten Higiezinen Jabetzako Agenteak (HJAk) edo pertsona fisiko edo juridikoak dira.

ASAP programako agente laguntzaile izan nahi duten pertsona fisiko eta juridikoek homologazioa eskatu behar diote Eusko Jaurlaritzari. Homologazio prozedura horren bitartez, Eusko Jaurlaritzak egiaztatu egingo du ea eskatzaileek betekizunak betetzen dituzten, 144/2019 Dekretuan zehaztutakoaren arabera.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Etxebideren web orrian argitaratuko du agente laguntzaile homologatuen zerrenda eguneratua.

Agente laguntzaile homologatuen erregistroan alta emateko, agente laguntzaileek betekizun hauek bete beharko dituzte:

 • Higiezinen jabetzako agentea izatea, berariazko araudiaren arabera kualifikatua, edo, bestela, pertsona fisikoa edo legez eratutako pertsona juridikoa izatea, arlo horretako inolako titulurik ez duena eta inongo elkargo ofizialetako kide ez dena baina higiezinen eta garraioaren sektoreetako presako liberalizazio neurriei buruzko maiatzaren 20ko 10/2003 Legeko 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituena higiezinen arloko bitartekaritzan aritzeko.
 • Jarduera horretan gutxienez 5 urte egin direla egiaztatzea.
 • Jendearentzat irekitako establezimendua edukitzea eta haren irisgarritasuna bermatzea, abenduaren 4ko 20/1997 Legearen arabera.
 • Herri-administrazioekin zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan eguneratuta egotea.
 • Erantzukizun zibileko asegurua edukitzea jarduerarako, gutxienez urtean 600.000 euroko estaldura duena.
 • Higiezinen jarduerarekin, dokumentuen egiazkotasunarekin edo ondare publiko eta pribatuen kudeaketarekin harreman zuzena edo zeharkakoa duten prozedura penaletan epai irmo baten bidez kondenarik jaso ez izana. Kontsumitzailea babesteko prozeduraren batean arbitraje-laudo irmo bidez kondenatu ez dutela frogatzea.
 • Abiadura handiko interneterako konexioa edukitzea (10Mb edo gehiago). Eskanerra ere eduki beharko da eskura jarriko zaion tresna informatikoak eskatutako dokumentuak erantsi ahal izateko.
 • Agente laguntzaile homologatu jardungo duen denbora guztian, dagozkion eginkizunak eta betebeharrak gauzatzeko behar beste giza-baliabide edukitzea.
 • Izenpe elektronikoak sortzeko ziurtagiri elektroniko ziurtatua (Izenpe, ONA, NAN elektronikoa) edukitzea.

Pertsona edo erakunde interesdunak modu telematikoan aurkeztu beharko du eskabidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoan.

Homologazioa emateko edo ukatzeko ebazpena, lau hilabeteko epean emango da, asko jota, eskabidea aurkeztu zen egunetik aurrera.

Agente laguntzaile homologatuen zerrenda Etxebideren web orrian argitaratuko da.

ASAP programako agente laguntzaile homologatuen erregistroan sartzeko eskabidearekin batera, honako agiriak aurkeztu beharko dira (jatorrizkoak edo kopia kautotuak):

 • Hala badagokio, Higiezinen Jabetzako Agentearen Titulua edo eskatzailea atxikita dagoen elkargo profesionalak emandako ziurtagiria, alta-data adierazten duena
 • Azken bost urteetan higiezinen bitartekaritzan egindako lan-jarduera egiaztatzen duen dokumentazioa.
 • Establezimendu publikoaren ezaugarriak ziurtatzen dituen dokumentazioa (errentamendu-kontratua, Jabetza Erregistroko ziurtagiria, etab.).
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak bete izana egiaztatuko duen ziurtagiria, dagokion Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzako Diruzaintzak emana. Eskatzaileak berariaz baimena ematen badu, ziurtagiri hori automatikoki egiaztatuko du, behar beste aldiz, organo kudeatzaileak. Hortaz, ez da aurkeztu beharko, aurrez aurreko kanala zein elektronikoa aukeratu.
 • Aseguru-etxe batekin kontratatutako erantzukizun zibileko poliza eta azken ordainagiria. Jardueraren arriskuak estali beharko ditu eta urteko 600.000 euroko gutxieneko estaldura izan beharko du.
 • Zinpeko aitorpena, egin beharreko jarduerari lotutako prozedura judizialetan edo arbitrajeko erreklamazioetan ez dela kondenatua izan adierazten duena.
 • 10 Mb edo hortik gorako internetareko konexioa duela egiaztatzen duen agiria.
 • Dituen giza baliabideen zerrenda.

Administrazio jarduleak bere esku dituen agiriak jasotzearen aurka egiten badu, aurrekoez gain, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko da, Foru Ogasunek eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintzak emana.

Modelos de documentación

Hona hemen ASAP programaren barruan agente laguntzaile homologatuek izango dituzten eginkizun nagusiak:

 • ASAP programari buruzko informazioa eman jabeei zein errentariei, errentamendua sustatzeko Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako laguntza publikoei buruzko informazio ekintzak zabaltzen lagundu eta haien izapidetzean lagundu.
 • Jabeen eta errentarien arteko kontratuak sinatzen direnean bitartekari lanak egitea, Eusko Jaurlaritzak biak programan sartzea ebatzi ondoren.
 • Jabearen eta errentariaren arteko errentamendu-harreman egokia bultzatu eta gatazketan adostasunak lortzeko bitartekari lanak egin, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzek eskainitako doako zerbitzu publikoak erabilita.
 • Erreklamazio-orri ofizialak eduki, eta erreklamazioren bat jasoz gero, Eusko Jaurlaritzan aurkeztu jaso eta bi egunetako epean, gehienez ere.

Ondorengo koadroan jaso dira eginkizun horien xehetasunak:

Agente laguntzaile homologatuen eginkizunak
Jabeekin Errentariekin Eusko Jaurlaritzarekin

 Etxebizitza libreak lortzea.

 Etxebizitza bakoitza balizko errentariei erakustea, Eusko Jaurlaritzak igorritako zerrendan ezarritako lehentasun hurrenkerari hertsiki jarraituz, harik eta pertsona edo bizikidetza-unitateren batek etxebizitza onartu arte.

 Programaren aplikazioa elektronikoa baino ez dute erabiliko harremanetarako, jakinarazpen elektronikoak egitea eta erregistro elektronikoaren erabilera barne hartuta.
 Etxebizitzak programan sartzeko eskabideak aurkeztu eta beharrezkoak diren ebaluaketa-txostenak egitea, argazki eta guzti.  Etxebizitzei egindako bisiten, erregistratutako uko-egiteen eta etxebizitza-onarpenen berri idatziz jasotzea.  Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura bizitokien Eskatzaileen Erregistrotik datozen datu pertsonalak tratatzea, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailak ematen dizkionak, tratamenduaren arduradun gisa, behar bezalako isilpekotasunez eta konfidentzialtasunez, eta Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 26ko 2016/679 (EB) Erregelamendua eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubideak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa zorrotz betez.

 Egokitze obrak egin daitezela proposatzea eta amaitutakoan obra horiek ikuskatzea. 

 Sailak eragiketa programan sartu ahal izateko beharrezkoa duen balizko errentariei buruzko dokumentazio guztia bildu eta haren ebaluazio-txostena egitea.  Etxebizitzei zein eragiketei buruzko ebaluazio-txostenak, eta programan sartu edota mantentzea ebazteko beharrezkoa den dokumentazioa igortzea Eusko Jaurlaritzari.
 Etxebizitzen eta etorkizuneko errentamendu-kontratuen egokitasuna ziurtatzeko beharrezkoa den dokumentazio guztia biltzea errentatzaileengandik.   Errentamendu-kontratuari dagozkion zergen likidazioa errentariaren izenean izapidetzeko beharrezko kudeaketak egitea. Jatorrizko dokumentazioa Eusko Jaurlaritzari bidaltzea (errentatzaileen eta errentarien arteko kontratuak, lotutako dokumentazioa: bisitak, uko egiteak, aginte-kontratua, errentamendu-kontratuak eta fidantza gordailutzeko agiria).
 Etxebizitzen egoeraren inbentario osoa egitea, jabeari egoera berean itzuliko zaiola bermatzeko.  Kontratua amaitutakoan errentariak etxebizitza borondatez uzten duenean, etxebizitza berreskuratzea. Salbuetsita geratuko dira etxebizitza berreskuratzeko epailearen esku-hartzea behar diren kasuak. Horietan, etxebizitza uzteari ezezkoa dokumentatu baino ez da egin beharko. Eusko Jaurlaritzaren eta aseguru-etxeen lana erraztu (polizen jakinarazpena,gorabeheren kudeaketa eta alokairu eragiketak aseguratzea, eta abar).
 Errentamendu-kontratuetako fidantzak Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzetan gordailutzeko eta handik berreskuratzeko kudeaketak egitea errentatzaileen izenean. 

 Errentamendu-kontratua amaitutakoan etxebizitza ikustera joatea, nola dagoen ebaluatzeko, inbentarioa egiaztatzeko eta kalterik badagoen begiratzeko, eta txostena egin ondoren fidantza osoa itzultzea, (errentatzaileak baimena emanda), edo bestela fidantzaren zati bat itzultzea, kalteak konpontzeko eta inbentarioa lehengoratzeko kostuak deskontatu ondoren, edo fidantza atxikitzea.

Jardueren eta kudeaketaren jarraipenerako txostena igorri sei hilero, baita eska daitezkeen aparteko txostenak ere.
 Kontratuak programan sartzeko eskabideak aurkeztea.  Informatika-ekipoak eta haien lankidetza eskaintzea, hala eskatzen duten pertsonek edo bizikidetza-unitateek ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-programan sartutako etxebizitzak eskuratzeko eskaerak egin, zuzendu eta ezeztatu ahal izan ditzaten. Programaren baldintzak betetzen ote diren eta kudeaketa egiaztatzeko Eusko Jaurlaritzak egin ditzakeen kontrol-, ikuskapen- eta auditoretza-lanak erraztu eta eskatutako dokumentazioa aurkeztu.
 Programarako ekartzen dituen etxebizitzak kudeatzea, berak bakarrik.   Errentariei kontratua ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) programan sartzeko ebazpenen kopia bat ematea. Kudeaketa hobetzeko Eusko Jaurlaritzak proposatutako zuzenketa- eta prebentzio-neurriak bete.
 Lehendik ere inoiz alokatuta egon diren etxebizitzen kasuan, berriro okupatu daitezen ahalegintzea.    Homologazioa onartzeko edo berritzeko kontuan hartu ziren betekizunetan aldaketarik egonez gero, gehienez ere hamabost eguneko epean jakinarazi.

 Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudia betetzea, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) programan beren etxebizitzak sartu nahi dituzten pertsonei dagokienez, tratamenduaren arduradun diren aldetik.

 

 

 

Jabeei beren etxebizitza sartzeko ebazpena eta kontratua ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) programan sartu izanaren kopia bat ematea, baita aseguru-polizena ere.

Homologatutako agente laguntzaileak

Homologatutako agente laguntzaileak  (PDF, 867 KB) (leiho berri batean irekitzen da)   

Agente laguntzailearen izena Helbidea, jardueraren kokalekua  Homologazio-data Aplikazio-eremua Helbide elektronikoa, telefonoa, Web gunea

 SESTAO BERRI 2010, S.A

 Los Tres Concejos, 1 zk - Behea

48910 - SESTAO

BIZKAIA

 2012/05/22

 Bizkaia

luiskar@sestaoberri.eus

944 064 460

664 438 080 

 ARITZ IRULEGUI ARRIETA CONSULTORES IRULEGUI S.L.  Arteta kalea, 3 zk - Behea

20115 - ANDOAIN

GIPUZKOA

 2012/05/28  Gipuzkoa

 aritz@inmoirulegi.com

648 231 359

943 594 104

 JESUS Mª MARKAIDE SAMPEDRO   Zarugalde kalea, 1 zk - Behea

20500 ARRASATE-MONDRAGÓN

GIPUZKOA

 2012/06/14  Gipuzkoa

 jesmarkaide@yahoo.es

943 771 302

677 523 375

JAVIER LAGO PEREZAGUA

Iparralde hiribidea 44 zk - Behea

20302 - IRUN

GIPUZKOA 

 2012/06/21  Gipuzkoa 

Javier@hendayajavier.com

678 678 876

943 632 844

 INMOBILIARIA OKADOS SLU

 Los Olmos pasalekua, 3 Behea Esk.

20016 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

GIPUZKOA

2012/06/22   Gipuzkoa

 okados@okados.com

943 394 677

688 692 158

URLO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.

Sokagin kalea, 2 zk

20820 - DEBA

GIPUZKOA

Toribio Etxeberria kalea, 8 zk 1ºD

20600 - EIBAR

GIPUZKOA

2012/06/28 Gipuzkoa

urlo@urlosi.net

943 192 471

JON OLAIZOLA ZUBILLAGA

Beraketa kalea, 17 zk - Behea

20302 IRUN

GIPUZKOA

2012/07/04 Gipuzkoa

jon@inmobiliariaolaizola.com

943 626 585

ALOKABIDE, S.A.

Portal de Gamarra, 1A zk/nº. Behea

01013 - VITORIA-GASTEIZ

ARABA/ÁLAVA

Ferrocarril iribidea, 36 - Behea

48012-BILBAO

BIZKAIA

Errotaburu, 1, 7ª,

20018-DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

GIPUZKOA

2012/07/06

Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

asap@alokabide.com

944 044 708

YOLANDA ZULUAGA BILBAO

Atxuri kalea 21 zk - Behea

48006 BILBAO

BIZKAIA

2012/07/12 Bizkaia

fincaszuluaga@gmail.com

944 335 576

FINCAS ARMENTIA, S.A.

RAMÓN SAENZ DE VALLUERCA ORTIZ DE ZÁRATE

General Loma enparantza, 2 zk - Behea

01005-VITORIA-GASTEIZ

ARABA/ÁLAVA

2013/01/14

Araba/Álava

info@fincasarmentia.com

945 232 400

634 489 153

676 154 422

BIDEBI BASAURI S.L.  

AGIRRE  LEHENDAKARIA Nº 61 zk/nº -Behea

48970-BASAURI

BIZKAIA
 2013/02/4  

Bizkaia

 

iorive.bidebi@basauri.net

946 073 021

Ordutegia: 10:00 - 14:00

(hitzordu izan ezik)

EDURNE GABILONDO LOYOLA  

San Francisco, 51 zk - Behea

20870-ELGOIBAR

GIPUZKOA

2013/02/19  Gipuzkoa  

gabilondo@inmobiliariagabilondo.es

943 744 467

RICARDO JAVIER AZCUE YEREGUI

 Txomin Aguirre, 4 zk- Behea

20750 ZUMAIA

GIPUZKOA

 2013/06/21  Gipuzkoa

ricardo@ricardoazcue.com

686 952 808

LUIS ITURRITZA RUISANCHEZ 

Ayala kalea, 2 zk - Behea

01470-AMURRIO

ARABA/ÁLAVA

2014/12/12 Araba/Álava

info@inervion.com

667 414 441

ETIKALIA,INMOBILIARIA ÉTICA S.L.

Alameda Rekalde, 27 zk 2. solairua-2. bulegoa

48009 - BILBAO

BIZKAIA

2015/03/09

Araba/Álava


Bizkaia

roberto@etikalia.es

946 009 251

644 393 818

ABLA ASESORÍA INTEGRAL INMOBILIARIA, S.L.

Juan de Garai, 14 zk - Behea

48901 BARAKALDO

BIZKAIA

2015/09/23

Bizkaia

ablaapi536@ablainmo.com

944 180 095

JUAN ANTONIO CIPITRIA

ARNAIZ 

Korreo kalea, 54 zk - Behea

20400 TOLOSA

GIPUZKOA 

 2018/04/17

Gipuzkoa

 inmo@efikalia.com

634 410 403

INMOSOMERA, S.L

Somera kalea, 25 zk - Behea Esk.

48005 BILBAO

BIZKAIA

2021/10/08

Bizkaia

somera@inmobiliariasomera.com

678 674 514

946 790 350